7 Ao 6/2011-145

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci navrhovatele: MEDIA BOHEMIA, a. s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, zastoupený JUDr. Olgou Erhartovou, advokátkou se sídlem Nad Petruskou 1/63, Praha 2, proti odpůrci: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy-části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/06.2011-9 pro kmitočtové pásmo 87,5-146 MHz,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podaným návrhem se navrhovatel domáhal zrušení opatření obecné povahy-části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/06.2011-9 pro kmitočtové pásmo 87,5-146 MHz.

Přípisem ze dne 30. 6. 2015 sdělil navrhovatel Nejvyššímu správnímu soudu, že bere podaný návrh v celém rozsahu zpět.

V důsledku toho, že navrhovatel vzal návrh zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu