7 Ans 5/2013-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Z. J., zastoupená Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2013, č. j. 5 A 124/2011-31,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2013, č. j. 5 A 124/2011-31, byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala ochrany proti nečinnosti Ministerstva vnitra v řízení o její žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět, a to podáním které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne19. 6. 2013.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu