7 Ans 4/2005-143

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatelů 1) J1. Š., 2) J2. Š., 3) J. S., všichni zastoupeni JUDr. Jaroslavem Dobrem, advokátem se sídlem v Praze 2, Čelakovského sady 8, za účasti Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2, v řízení o kasační stížnosti podané proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2005, č. j. 10 Ca 89/2004-115,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2005, č. j. 10 Ca 89/2004-115, kterým nebyli stěžovatelé osvobozeni od placení soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2005, č. j. 10 Ca 89/2004-75, jímž byla zamítnuta jejich žaloba proti nečinnosti správního orgánu, podali stěžovatelé v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzali stěžovatelé svou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé vzali kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. května 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu