č. j. 7 Ans 3/2012-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: T. V. L., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2011, č. j. 10 A 285/2010 -42,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2011, č. j. 10 A 285/2010-42, bylo zastaveno řízení o žalobě žalobce (dále jen stěžovatel ) na ochranu proti nečinnosti ministerstva vnitra.

Proti tomuto usnesení rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 2. 1. 2012 však vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu