7 Ans 13/2012-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ústavní soud, se sídlem Joštova 8, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 3. 2012, č. j. 30 A 58/2010-71,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se podanou kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 3. 2012, č. j. 30 A 58/2010-71, kterým bylo ve výroku I. rozhodnuto o odmítnutí žaloby na ochranu proti nečinnosti a ve výroku II. rozhodnuto o zamítnutí žaloby v části, v níž se stěžovatel domáhal poskytnutí informací.

Stěžovatel byl v řízení o žalobě usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2010, č. j. 30 A 58/2010-32, osvobozen od soudních poplatků. Následně však bylo usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2012, č. j.-16, stěžovateli toto osvobození odňato a stěžovatel byl vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč. Zároveň byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 9. 2012.

Stěžovatel ani po uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil a pouze zaslal Nejvyššímu soudu přípis ze dne 21. 9. 2012, ve kterém požádal o povolení splátek k zaplacení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti a o prodloužení lhůty k odstranění nedostatku podmínky řízení podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s.). Svou žádost odůvodnil tím, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku, ačkoli dochází k přezkumu na druhém stupni i bez splnění podmínek, a jeho sociální poměry mu nedovolují zaplatit soudní poplatek najednou a v tak krátké lhůtě.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem, a ani po uplynutí této lhůty soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Pokud jde o žádost stěžovatele o povolení splátek k zaplacení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti, zákon o soudních poplatcích, ani jiný zákon, neupravují možnost povolit placení soudního poplatku ve splátkách. Z kasační stížnosti a dalších podání stěžovatele není zřejmé, že by jiná než obvyklá lhůta pro zaplacení soudního poplatku mohla něco změnit na stěžovatelově situaci, pokud jde o zaplacení soudního poplatku. V této souvislosti lze poukázat na shodné stereotypní procesní počínání stěžovatele v řadě dalších soudních řízeních, která vede u Nejvyššího správního soudu např. pod sp. zn. 2 As 86/2012-23 a 6 As 13/2012-32. S ohledem na nezaplacení soudního poplatku také nebylo potřeba zabývat se žádostí stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění nedostatku jiné podmínky řízení, konkrétně povinného zastoupení podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu