7 Afs 85/2015-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Hubáčkem v právní věci žalobce: M. Š., zastoupen JUDr. Ivetou Petrovou, advokátkou se sídlem Nádražní 2151, Nové Město nad Metují, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o opravě chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2015, č. j. 7 Afs 85/2015-35,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2015, č. j. 7 Afs 85/2015-35, s e o p r a v u j e tak, že za poslední odstavec odůvodnění, který zní V novém rozhodnutí krajský soud rozhodne i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.). , s e v k l á d á text: P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem ze dne 21. 5. 2015, č. j.-35, tak, že

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 2015, č. j. 31 Af 22/2013-143, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení .

Tento rozsudek Nejvyššího správního soudu dále obsahuje odůvodnění, které končí posledním odstavcem, jenž zní V novém rozhodnutí krajský soud rozhodne i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.) a poté bez poučení o opravném prostředku ve smyslu ust. § 54 odst. 2 s. ř. s. v rozsudku následuje V Brně dne 21. května 2015 JUDr. Jaroslav Hubáček, předseda senátu .

Ze shora uvedeného vyplývá, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku nepoučil v důsledku chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti účastníky řízení o opravném prostředku, ačkoliv jde o obligatorní náležitost soudního rozhodnutí (§ 54 odst. 2 s. ř. s.).

Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nyní jde o posouzení právní otázky, zda pod pojem chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti lze podřadit i případ, kdy správní soud ve svém rozsudku vůbec neuvedl poučení o opravném prostředku, a zda jej lze změnit opravným usnesením.

Pro výklad pojmu chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti v ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. se lze obrátit k judikatuře vztahující se k ust. § 164 o. s. ř., podle které předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, které bylo uveřejněno pod R 37/1969, opravit rozsudek podle § 164 o. s. ř. je možné jen v případech, kde jde o chyby v psaní a počtech a dále o takové chyby, které jsou jako zřejmé nesprávnosti podobného původu jako chyby v psaní a počtech, tj. k nimž došlo jen zjevným a okamžitým selháním v duševní či mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhlášení nebo vyhotovení rozsudku, a které jsou každému zřejmé; zřejmost takové nesprávnosti vyplývá zejména z porovnání výroku rozsudku s jeho odůvodněním, případně i z jiných souvislostí (např. z údajů ve veřejných rejstřících, nebo i z dikce zákona).

Nejvyšší správní soud, resp. předseda senátu tohoto soudu, má za to, že podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s., ve světle judikátu R 37/1969, který je použitelný i v soudním řízení správním, lze provést uvedenou opravu již citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2015, č. j.-35.

Skutečnost je taková, že při zpracovávání písemného vyhotovení shora uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu došlo k chybě v psaní a ke zjevné nesprávnosti v té části, která měla být věnována poučení o opravném prostředku Je tomu tak proto, že v této části rozsudku nebylo uvedeno žádné poučení o opravném prostředku, ačkoliv to předpokládá ust. § 54 odst. 2 s. ř. s. Neuvedení poučení účastníků řízení o opravném prostředku je evidentní chybou, resp. zjevnou nesprávností, která vznikla při písemném vyhotovování konečného znění uvedeného rozsudku v důsledku zjevného selhání v mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhotovení rozsudku (zkrácené písemné vyhotovení rozsudku, které bylo vyvěšeno na úřední desce soudu, obsahovalo řádné poučení o opravném prostředku). Tuto chybu bylo možno snadno opravit způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení, neboť chyba nemá žádné dopady do právního postavení účastníků řízení. Pro rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které je konečné, stále platí, že opravné prostředky jsou přípustné, jen stanoví-li tak tento zákon (§ 53 odst. 3 s. ř. s.). Tak tomu ale v případě zrušujícího rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2015, č. j.-35, není.

Z těchto důvodů bylo proto rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. července 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu