7 Afs 81/2013-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: MO.EN, s. r. o., se sídlem Zelenečská 778/1, Praha 9-Hloubětín, zastoupena Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou, zaměstnanou v Advokátní kanceláři Šikola a partneři, s. r. o., se sídlem Údolní 33, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 6. 2013, č. j. 15 Af 138/2011-93,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně, Mgr. Sandry Podskalské, advokátky do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen krajský soud ) napadeným rozsudkem ze dne 27. 6. 2013, č. j. 15 Af 138/2011-93, zamítl žalobu společnosti MO.EN, s. r. o. (dále jen žalobkyně ), kterou se tato společnost domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 30. 9. 2011, č. j. 8670/11-1200-506330, jímž byla zamítnuta odvolání žalobkyně proti rozhodnutím Finančního úřadu v Děčíně ze dne 1. 6. 2011, č. j. 121284/11/178913505912, č. j. 121291/11/178913505912 a č. j. 121295/11/178913505912, kterými bylo rozhodováno o 3 stížnostech žalobkyně na postup plátce daně, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. při výběru odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 7e a § 7g zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala žalobkyně dne 12. 8. 2013 včasnou kasační stížnost, kterou se domáhala u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, jímž by byl zrušen uvedený rozsudek krajského soudu, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 18. 9. 2013, adresovanému Nejvyššímu správnímu soudu ke sp. zn., vzala žalobkyně svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Jelikož projev vůle žalobkyně (MO.EN, s. r. o.), kterým došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, a nebyl ani účinně odvolán, Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti podle ustanovení 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Jelikož řízení o kasační stížnosti žalobkyně bylo Nejvyšším správním soudem zastaveno ještě před prvním jednáním, rozhodl tento soud podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, sníženého o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, tedy ve výši 4.000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu