7 Afs 8/2013-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Sun Ship 04, s. r. o., se sídlem Velehradská 593, Staré Město, zastoupený Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 12. 2012, č. j. 10 Af 391/2012-36,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 12. 2012, č. j. 10 Af 391/2012-36, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 20. 3. 2012, č. j. 2326/12-1200, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 14. 12. 2011, č. j. 474680/11/077910302673, o zamítnutí stížnosti na postup plátce daně EON Distibuce, a. s.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2011 (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, ačkoli podle ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem ten, kdo podal kasační stížnost a soudní poplatek je splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 25. 4. 2013, č. j.-12, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 7. 5. 2013. Stěžovatel však na tuto výzvu nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Protože soudní poplatek nebyl zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu