7 Afs 76/2011-102

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: V. S, zastoupený JUDr. Evou Lindauerovou Duchoňovou, LLM, advokátkou se sídlem Jaurisova 514/6, Praha 4, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 7. 2011, č. j. 10Af 25/2011-35,

takto:

I. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o žalobě 3.360 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupkyně žalobce JUDr. Evy Lindauerové Duchoňové, LLM, advokátky.

II. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti 480 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupkyně žalobce JUDr. Evy Lindauerové Duchoňové, LLM, advokátky.

Od ů vod n ěn í:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2012 č. j.-77 byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 7. 2011, č. j. 10 Af 25/2011-35 a rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 7. 3. 2011, č. j. 954/11-1100 a věc byla vrácena tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Při rozhodování o nákladech řízení však nebylo v plném rozsahu rozhodnuto o odměně advokátky.

Náklady žalobce v souvislosti s právním zastoupením v řízení o žalobě sestávají z odměny za jeden úkon (písemné podání ve věci samé) ve výši 2.100 Kč [§ 1 odst. 1, § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška )] a náhrady hotových výdajů 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Protože advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se odměna o částku odpovídající této dani, kterou je povinna odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o 960 Kč. Celková částka odměny činí proto 3.360 Kč.

Rovněž odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokátka povinna odvést podle zákona

č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o částku 480 Kč, když jí byla přiznána odměna ve výši 2.400 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu