7 Afs 71/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: EWE s.r.o., se sídlem Dvorská 605, Lanškroun-Žichlínské Předměstí, zastoupena Mgr. Alexandrem Klimešem, advokátem se sídlem Jiráskova 228, Mělník, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2013, č. j. 31 Af 84/2012-25,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 8. 7. 2013 se žalobkyně-EWE s.r.o. jako stěžovatelka (dále jen stěžovatelka ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2013, č. j. 31 Af 84/2012-25, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatelka soudní poplatek s podanou kasační stížností neuhradila, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 7. 2013, č. j.-7, aby tak učinila ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení kasačního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky-Mgr. Alexandru Klimešovi, advokátovi (dále také zástupce stěžovatelky ) dne 26. 7. 2013. Soudní poplatek v částce 5.000 Kč však ve stanovené lhůtě-tj. do pátku 2. 8. 2013 uhrazen nebyl, a to ani zástupcem stěžovatelky, ani stěžovatelkou samotnou. Tento poplatek nebyl rovněž Nejvyššímu správnímu soudu uhrazen ani do vydání tohoto usnesení (do dne 6. 8. 2013).

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu