č. j. 7 Afs 65/2005-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr.et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele Finančního ředitelství v Ostravě, se sídlem v Ostravě, Na Jízdárně 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2004, č. j. 22 Ca 253/2003-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 21. 4. 2004, č. j. 22 Ca 253/2003-22 zrušil k žalobě Ing. Z. P., správce konkursní podstaty úpadce S. Z. O., s. r. o. pro nezákonnost rozhodnutí stěžovatele ze dne 30. 4. 2003, č. j. 9189/150/2002, kterým bylo zamítnuto odvolání správce konkursní podstaty proti rozhodnutí Finančního úřadu v Opavě ze dne 9. 5. 2002, č. j. 98742/02/384911/1144, jímž byla zamítnuta jeho žádost o vrácení přeplatku na dani z přidané hodnoty, a věc vrátil tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž uplatnil důvod uvedený v ustanovení § 103 odst.1 písm. a) s. ř. s. a domáhal se, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení.

V průběhu řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zjistil, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2006, č. j. 8 K 60/97-401 byl po splnění rozvrhového usnesení zrušen konkurz na majetek úpadce S. Z. O., s. r. o., které nabylo právní moci dne 8. 6. 2006, a že na základě tohoto usnesení byla ke dni 22. 11. 2006 usnesením téhož soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. F 45805/2006/C 4401-106 z obchodního rejstříku společnost S. Z. O., s. r. o. vymazána, čímž zanikla.

Skutečnost, že účastník řízení (úpadce S. Z. O., s. r. o.) zanikl bez právního nástupce a ztratil způsobilost být účastníkem řízení, je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud z tohoto důvodu kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu