7 Afs 64/2012-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. H., zastoupený JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Jiráskova 1497, Rychnov nad Kněžnou, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 5. 2012, č. j. 31 Af 127/2011-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, advokáta se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne ze dne 24. 5. 2012, č. j. 31 Af 127/2011-24, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního úřadu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7. 10. 2011, č. j. 80346/11/253921602226, o zamítnutí reklamace stěžovatele proti rozhodnutí o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty na úhradu nedoplatku daně z příjmů fyzických osob.

V průběhu řízení o kasační stížnosti podáním ze dne 27. 8. 2012 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Jelikož řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, rozhodl l Nejvyšší správní soud podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti snížený o 1.000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. září 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu