7 Afs 6/2003-106

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatelky M. B., zastoupené JUDr. Jiřím Pánkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova 63, za účasti Finančního ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 4. 2003, č. j. 10 Ca 25/2003-46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 4. 2003, č. j. 10 Ca 25/2003-46, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Českých Budějovicích (dále jen finanční ředitelství ) ze dne 13. 11. 2002, č. j. 3679/110/2002, č. j. 3680/110/2002, č. j. 3681/110/2002 a č. j. 3682/110/2002, jimiž byla zamítnuta odvolání stěžovatelky proti dodatečným platebním výměrům o doměření daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997 až 2000.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2004, č. j.-81, byla kasační stížnost stěžovatelky zamítnuta. Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka ústavní stížnost, na základě níž Ústavní soud nálezem ze dne 18. 4. 2006, č. j. II. ÚS 664/04 tento rozsudek, spolu s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích a rozhodnutími Finančního ředitelství v Českých Budějovicích, zrušil.

Skutečnost, že kasační stížnost za dané situace směřuje proti neexistujícímu rozhodnutí krajského soudu, resp. proti rozhodnutí zrušenému Ústavním soudem, brání jejímu věcnému vyřízení. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. června 2006

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu