7 Afs 45/2013-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. Č., zastoupený JUDr. Ing. Vladimírem Nedvědem, advokátem se sídlem Kostelní náměstí 233/1, Litoměřice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2013, č. j. 8 Ca 167/2009-73,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2013, č. j. 8 Ca 167/2009-73, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze, ze dne 3. 4. 2009, č. j. 886/09-1300-200121.

Jelikož stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, byl vyzván usnesením ze dne 31. 5. 2013, č. j.-10, k jeho zaplacení ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně byl poučen, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 7. 6. 2013.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 citovaného zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Proto Nejvyšší správní soud řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2013 JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu