7 Afs 41/2013-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: Ing. P. Ch., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2013, č. j. 5 Af 28/2010-12,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 3. 2013, č. j. 5 Af 28/2010-12, odmítl podání, kterým se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal obnovy řízení ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ca 318/2006 a které také obsahovalo žalobu pro zmatečnost a dovolání proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2010, č. j. 8 Afs 54/2009-84.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

Protože při doručování napadeného usnesení městského soudu nebyl stěžovatel na adrese uvedené v návrhu (i v kasační stížnosti) zastižen, byla zásilka dne 25. 3. 2013 uložena u provozovatele poštovních služeb (§ 49 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl (§ 49 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl stěžovatel poučen, že nevyzvedne-li si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl (§ 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení čtvrtek 4. 4. 2013. Po marném uplynutí této lhůty doručující orgán vhodil dne 8. 4. 2013 písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s ust. § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

V důsledku toho, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl čtvrtek 4. 4. 2013, byl posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti čtvrtek 18. 4. 2013. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 19. 4. 2013.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust.§ 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu