7 Afs 37/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: P. L., proti žalovanému: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem náměstí Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 1. 2015, č. j. 31 Af 2/2013-39,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodn ění: Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 16. 2. 2015 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 1. 2015, č. j. 31 Af 2/2013-39, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Znojmě ze dne 7. 11. 2012, č. j. 245308/12/346911701510, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 až 2009 v celkové výši 445.529 Kč.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V dané věci podala jménem stěžovatele kasační stížnost právnická osoba ARIADNA, s. r. o., přesto, že pro řízení o kasační stížnosti platí bezvýjimečně podmínka zastoupení advokátem, pokud nemá stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V řízení o kasační stížnosti tedy není možné, aby stěžovatel, na rozdíl od žalobce v řízení o žalobě, byl zastoupen jinými osobami než těmi, které jsou taxativně vyjmenované v citovaném ustanovení. Proto Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne ze dne 13. 3. 2015, č. j.-13, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně byl stěžovatel poučen, že nebude-li této výzvě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 16. 3. 2015. Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval.

Vzhledem k tomu, že zastoupení advokátem, nemá-li vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, její nesplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil splnění této podmínky řízení, a to ani na výzvu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Podle ust. § 10 odst. 3 věta třetí, zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Protože kasační stížnost byla odmítnuta, aniž by bylo nařízeno jednání, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu