7 Afs 333/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: ROVOLOGISTIK CZ Group, SE, se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, zastoupen Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem, se sídlem Na Flusárně 168, Příbram III, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2017, č. j. 14 Af 8/2017-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce Mgr. Jiřího Kokeše, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 9. 2017, č. j. 14 Af 8/2017-27, zastavil řízení o žalobě podané žalobcem, protože ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek za podání žaloby. Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost s odkazem na § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ). Tvrdí, že splnil podmínky uvedeného ustanovení, tj. zaplatil soudní poplatek do doby, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci (2. 10. 2017), a proto měl městský soud své usnesení zrušit.

[2] Nejvyšší správní soud si pro účely rozhodnutí ve věci vyžádal spis městského soudu. V něm ověřil, že městský soud poté, co bylo jednoznačně doloženo potvrzením z účtárny, že soudní poplatek za žalobu ve věci stěžovatele byl připsán na účet městského soudu dne 2. 10. 2017, své usnesení o zastavení řízení zrušil usnesením ze dne 9. 10. 2017, č. j. 14 Af 8/2017-32, a nyní dále pokračuje v řízení o žalobě.

[3] Z uvedeného vyplývá, že usnesení, jehož zrušení se stěžovatel kasační stížností domáhal, městský soud již zrušil. Podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V dané věci nastala situace předvídaná v právě citovaném ustanovení, neboť zrušením napadeného usnesení městského soudu odpadl předmět řízení. Bez existence předmětu řízení nemůže soud ve věci kasační stížnosti jakkoliv věcně rozhodovat.

[4] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[5] Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Protože kasační stížnost byla odmítnuta, aniž by bylo nařízeno jednání, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2017

Mgr. David Hipšr předseda senátu