č. j. 7 Afs 32/2012-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Ing. Jaroslav Karásek, konkurzní správce úpadce DB left, s. r. o., se sídlem Na Sídlišti 406, Průhonice, zastoupený JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou, se sídlem Pellicova 8a, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2012, č. j. 10Af 3/2011-84,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2012, č. j. 10 Af 3/2011-84, byla zamítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutím Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 19. 11. 2010, č. j. 13948/10-1300-106187, č. j. 14300/10-1300-106187, č. j. 14299/10-1300-106187, č. j. 14298/10-1300-106187, č. j. 14297/10-1300-106187, č. j. 14296/10-1300-106187 a č. j. 14295/10-1300-106187.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 25. 4. 2012 vzal kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu