č. j. 7 Afs 3/2007-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele B. U., zastoupeného JUDr. Karlem Jarešem, advokátem se sídlem v Praze 1, Prokopská 8, za účasti Ministerstva financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2006, č. j. 11 Ca 203/2006-22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2006, č. j. 11 Ca 203/2006-22, kterým byla jako opožděně podaná odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen ministerstvo ) ze dne 16. 5. 2006, č. j. 16/49719/2006/1407, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravy ze dne 8. 3. 2006, č. j. MHMP 225423/2005/DOP-T/Ho, jímž byla stěžovateli uložena pokuta ve výši 50 000 Kč za porušení cenových předpisů podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenách ).

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Lhůta určená podle týdnů se podle § 57 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. končí toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem v měsíce.

V dané věci bylo napadené usnesení městského soudu doručeno zástupci stěžovatele dne 22. 9. 2006, a proto posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl pátek 6. 10. 2006. Přesto, že stěžovatel byl v napadeném usnesení řádně poučen o lhůtě k podání kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 s. ř. s., byla tato podána zástupcem stěžovatele k poštovní přepravě až dne 17. 10. 2006.

Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl jako opožděně podanou v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s. a nezabýval se věcně stížní námitkou v ní uvedenou.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. února 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu