7 Afs 258/2014-50

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Eliškou Cihlářovou v právní věci žalobce: Mikulovská rozvojová, s. r. o., se sídlem Náměstí 158/1, Mikulov, zastoupený Mgr. Antonínem Strouhalem, advokátem se sídlem Dvořáková 4, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2014, č. j. 30 Af 110/2012-125,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. ledna 2015, č. j. 7 Afs 119/2014-43, s e o p r a v u j e takto:

V Brně dne 7. ledna 2015

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu je nesprávně uvedeno datum 15. 1. 2015, přesto, že rozsudek č. j.-43 byl vydán již dne 7. 1. 2015.

Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení.

V souladu s citovaným ustanovením předsedkyně senátu bez návrhu opravila datum vydání rozsudku, neboť se jedná o zřejmou nesprávnost. Rozsudek byl na úřední desce Nejvyššího správního soudu vyvěšen dne 7. 1. 2015, kdy bylo sedmým senátem ve věci rozhodnuto.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 5. února 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu