7 Afs 25/2012-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: HOOKS CZ, s. r. o., se sídlem Vídeňská 255/42, Brno, zastoupen JUDr. Jaroslavem Šedivým, advokátem se sídlem Podlesí 9, Blansko, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 2. 2012, č. j. 31 Af 125/2011-22,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 2. 2012, č. j. 31 Af 125/2011-22, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 19. 10. 2011, č. j. 6282/11-1300-607698.

V průběhu řízení o kasační stížnosti sdělil stěžovatel podáním ze dne 12. 3. 2012, že bere podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu