č. j. 7 Afs 25/2007-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele C.C., s. r. o., zastoupeného JUDr. Květoslavou Tomanovou, advokátkou se sídlem v Tachově, nám. Republiky 87, za účasti Finančního ředitelství v Plzni, se sídlem v Plzni, Hálkova 14, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 1. 2007, č. j. 30 Ca 51/2006-48,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 9. 1. 2007, č. j. 30 Ca 51/2006-48, zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni ze dne 30. 3. 2006, č. j. 2850/06-150Kr, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu v Karlových Varech ze dne 5. 9. 2005, č. j. 125980/05/128911/1400 o přeplatku podle § 64 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, ve které však pouze uvedl, že ji podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a že ji odůvodní prostřednictvím svého právního zástupce ve lhůtě 10 dnů, a to z důvodu pracovní neschopnosti.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Protože kasační stížnost měla vady spočívající v tom, že neobsahovala zákonem předepsané náležitosti, byl stěžovatel usnesením krajského soudu ze dne 14. 2. 2007, č. j. 30 Ca 51/2006-61, vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, aby z ní bylo patrno, co se navrhuje a v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů stěžovatel rozsudek napadá. Současně byl poučen, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, bude řízení o ní odmítnuto. Toto usnesení bylo právní zástupkyni stěžovatele doručeno dne 16. 2. 2007. Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval a vady kasační stížnosti neodstranil.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle § 37 odst. 3 věta první s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno.

Stěžovatel sice v kasační stížnosti výslovně uvedl, že kasační stížnost podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale žádným způsobem nespecifikoval a nekonkretizoval, v čem namítanou nezákonnost spatřuje, dále neuvedl, v jakém rozsahu rozsudek napadá a stejně tak neuvedl, co navrhuje, tzn., jak má soud ve věci rozhodnout. Ostatně stěžovatel sám si byl vědom toho, že kasační stížnost neobsahuje zákonné náležitosti, když v ní uvedl, že ji dodatečně odůvodní prostřednictvím své právní zástupkyně.

Skutečnost, že podání neobsahuje zákonem požadované náležitosti, brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. S ohledem na to, že stěžovatel ani na výzvu soudu nedoplnil důvody kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2007

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu