č. j. 7 Afs 23/2012-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: M. S., zastoupený JUDr. Vladimírem Vlčkem, CSc., advokátem se sídlem Běluňská 68, Praha 9, proti žalovanému: Finanční úřad pro Prahu 6, se sídlem Nábřeží kpt. Jaroše 1000/7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2011, č. j. 9 Af 40/2010-34,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2011, č. j. 9 Af 40/2010-34, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2008, č. j. 238801/08006964/6687.

Stěžovatel při podání kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, a proto byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2012 č. j.-12 vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 8. 6. 2012 a lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula marně dne 18. 6. 2012.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Protože stěžovatel nezaplatil soudní poplatek splatný při podání kasační stížnosti ani na výzvu ve lhůtě stanovené soudem, ač byl poučen o následcích s tím spojených. Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle ust. § 47 písmeno c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., protože řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. června 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu