7 Afs 216/2015-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: SOLARPARK gama a. s., se sídlem Údolní 567/33, Brno, zastoupený JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 8. 2015, č. j. 62 Af 27/2014-40,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 4.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce JUDr. Ing. Martina Flory, Dr., advokáta se sídlem Lidická 57, Brno, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 12. 8. 2015, č. j. 62 Af 27/2014-40, byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 27. 1. 2014, č. j. 2026/14/5000-14203-706599. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 11. 2015.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Jelikož řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti snížený o 1.000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu