7 Afs 21/2013-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Sun Ship 03, s. r. o., se sídlem Velehradská 593, Staré Město, zastoupena Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem Lidická 57, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno (dříve Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice), v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 31. 1. 2013, č. j. 10 Af 590/2012-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 8. 3. 2013 se žalobkyně-Sun Ship 03, s. r. o., jako stěžovatelka (dále jen stěžovatelka ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 1. 2013, č. j. 10 Af 590/2012-27, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatelka soudní poplatek s podanou kasační stížností neuhradila, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 3. 2013, č. j.-17, aby tak učinila ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení kasačního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatelky-Mgr. Filipu Lederovi, advokátovi (dále také zástupce stěžovatelky ) dne 25. 3. 2013. Soudní poplatek v částce 5.000 Kč však ve stanovené lhůtě-tj. do úterý

2. 4. 2013 uhrazen nebyl, a to ani zástupcem stěžovatelky, ani stěžovatelkou samotnou. Tento poplatek nebyl rovněž Nejvyššímu správnímu soudu uhrazen ani do vydání tohoto usnesení (do dne 4. 4. 2013).

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu