č. j. 7 Afs 20/2007-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: VOP 014, s. r. o., se sídlem Předbranská 415, Uherský Brod, zastoupené JUDr. Václavem Sedlářem, advokátem se sídlem Údolní 5, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2006, č. j. 31 Ca 107/2005-28,

takto:

Věc s e p os t u p u je rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen krajský soud ) rozsudkem ze dne 23. 11. 2006, č. j. 31 Ca 107/2005-28 zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále také stěžovatelka ), kterou se domáhala zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně (dále jen finanční ředitelství ) ze dne 7. 6. 2005, č. j. 2155/05/FŘ 130, o odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Finančního úřadu v Uherském Brodě ze dne 22. 12. 2004, č. j. 74640/04/338922/8377, kterým jí byla, v řízení podle § 55b odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o správě daní a poplatků ), stanovena daň z přidané hodnoty-nadměrný odpočet za zdaňovací období III. čtvrtletí roku 1999 ve výši 463 155 Kč.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost, kterou opřela o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a navrhla, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

V dané věci jde o právní otázku výkladu ustanovení § 47 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 46 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků, tj. o otázku, zda je platební výměr vydaný finančním úřadem, úkonem směřujícím k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení či nikoliv.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 16. 5. 2006, č. j. 2 Afs 52/2005-94, vyslovil právní názor, že Platebním výměrem se daň vyměřuje, nelze jej tedy považovat za úkon směřující k vyměření daně, který přerušuje běh tříleté lhůty podle § 47 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků .

Sedmý senát při předběžné poradě v této věci dospěl k právnímu závěru, jenž je odlišný od právního názoru vyjádřeného v citovaném usnesení rozšířeného senátu. Vycházejíc z premisy vyslovené mimo jiné i v nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2007, sp. zn. III. ÚS 117/07, že ani judikatura nemůže být bez vývoje, doplňována o nové interpretační závěry, případně i měněna, postupuje proto věc podle ustanovení § 17 odst. 1 s. ř. s. rozšířenému senátu k rozhodnutí, jímž by změnil svůj dosavadní judikatorní výklad ustanovení § 47 odst. 2 v návaznosti na § 46 odst. 4 zákona o správě daní a poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné. Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. et PhDr. Karel Šimka, Ph..D., LL.M., JUDr. Marie Součková, JUDr. Marie Turková, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Milada Tomková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců (§ 8 odst. 1 s. ř. s.) do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.

V Brně dne 21. srpna 2008

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu