7 Afs 192/2015-39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: XIO.CZ, a. s., IČ 262 262 60, se sídlem Soběslavská 48, Praha 3, proti žalovaným: 1) Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, 2) Finanční úřad pro hlavní město Prahu-územní pracoviště pro Prahu 3, se sídlem Drahobejlova 945/48, Praha 9, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2015, č. j. 10 Af 58/2011-492,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 21. 7. 2015 se žalobkyně-XIO.CZ, a. s., jako stěžovatelka (dále jen stěžovatelka ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2015, č. j. 10 Af 58/2011-492, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla stěžovatelce poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Stěžovatelka spolu s kasační stížností ze dne 21. 7. 2015, která byla doručena Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 7. 2015, požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 9. 2015, č. j.-28, žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků zamítl (výrok I.) a stejně tak zamítl žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti (výrok II.). Současně vyzval stěžovatelku, aby mu ve lhůtě 2 týdnů od doručení toho usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč (výrok III.) a aby mu ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi, z níž bude vyplývat, že tento advokát je oprávněn ji zastupovat před Nejvyšším správním soudem v řízení o její kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2015, č. j. 10 Af 58/2011-492 (výrok IV.). Posléze pak vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení odstranila vady své kasační stížnosti ze dne 21. 7. 2015 tak, že uvede: kdy jí bylo napadené usnesení Městského soudu v Praze doručeno, v jakém rozsahu usnesení Městského soudu v Praze napadá, z jakých důvodů byla kasační stížnost podána, a to v souladu s ust. § 103 odst. 1 s. ř. s., a tyto důvody blíže skutkově a právně konkretizuje (výrok V.). Stěžovatelka byla v tomto usnesení rovněž řádně poučena o právních následcích pro případ, neuhradí-li soudní poplatek řádně a včas. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo dodáno do datové schránky stěžovatelky dne 10. 9. 2015 a účinně bylo stěžovatelce doručeno v pátek 11. 9. 2015. Tímto dnem (11. 9. 2015) tak usnesení ze dne 9. 9. 2015, č. j.-28, nabylo právní moci.

Stěžovatelka však soudní poplatek neuhradila ve stanovené lhůtě-tj. do pátku dne 25. 9. 2015. Neuhradila jej ani ke dni rozhodování tohoto soudu, tj. do dne 30. 9. 2015. Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí lhůty stanovené stěžovatelce usnesením ze dne 9. 9. 2015, č. j.-28, rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil ( nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví ).

Nad rámec uvedeného Nejvyšší správní soud poznamenává, že na rozhodnutí o zastavení řízení ve věci sp. zn.nemohla ničeho změnit ani opětovná žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce, která byla doručena do datové schránky zdejšího soudu dne 29. 9. 2015. Je tomu tak proto, že stěžovatelka ve svých opětovných žádostech neuvádí žádné nové skutečnosti oproti své předchozí žádosti ze dne 20. 8. 2013, o níž bylo již negativně rozhodnuto Nejvyšším správním soudem dne 9. 9. 2015 pod č. j.-28. I kdyby však stěžovatelka na podporu svých nových žádostí o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce uvedla nové skutkové okolnosti, nemohlo by to i tak vést k osvobození stěžovatelky od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud totiž usnesením ze dne 9. 9. 2015 pod č. j.-28, které nabylo právní moci dne 11. 9. 2015, zamítl žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků z toho důvodu, že návrh stěžovatelky (kasační stížnost ve věci návrhu na obnovu řízení) nemůže být zjevně úspěšný ve smyslu ust. § 36 odst. 3 věty třetí s. ř. s. (tedy pro povahu samotného řízení, a nikoliv z toho důvodu, že by stěžovatelka nedoložila a neprokázala, že nemá prostředky k ochraně svých práv). Zjevná neúspěšnost kasační stížnosti stěžovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 7. 2015, č. j. 10 Af 58/2011-492, kterým byla žaloba stěžovatelky pro zmatečnost podle ust. § 229 a násl. občanského soudního řádu odmítnuta, je zjistitelná okamžitě, nesporně a bez jakýchkoliv pochyb, aniž by bylo třeba provádět jakékoliv dokazování.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu