7 Afs 19/2013-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: IMAG Architekt, s. r. o., se sídlem Lidická 49, Brno, zastoupený JUDr. Jaromírem Leimbergerem, advokátem se sídlem Česká 15, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 1. 2013, č. j. 30 Af 108/2011-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám JUDr. Jaromíra Leimbergera z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 24. 1. 2013, č. j. 30 Af 108/2011-26, zamítl žalobu, jíž se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 2. 5. 2011, č. j. 5427/11-1301-707271.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost a Nejvyšší správní soud se nejprve se zabýval otázkou, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence a nebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Napadený rozsudek byl doručen právnímu zástupci stěžovatele dne 15. 2. 2013. Dnem, který v daném případě určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, tak byl pátek 15. 2. 2013 a posledním dnem lhůty byl pátek 1. 3. 2013.

Kasační stížnost podal stěžovatel v souladu s ust. § 106 odst. 4 in fine s. ř. s. u krajského soudu elektronickým podáním prostřednictvím datové schránky, přičemž ze záznamu o ověření elektronického podání vyplývá, že zpráva obsahující kasační stížnost byla krajskému soudu doručena dne 4. 3. 2013 v 09:56:37 hod.

Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 15. 7. 2010, č. j. 9 Afs 28/2010-79, publ. pod č. 2131/2010 Sb. NSS, www.nssoud.cz, dospěl k závěru, že [l]hůta stanovená soudním řádem správním, výzvou nebo rozhodnutím soudu je zachována, bylo-li podání učiněné vůči soudu prostřednictvím datové schránky nejpozději poslední den této lhůty dodáno ve formě datové zprávy do datové schránky soudu (§ 40 odst. 4 s. ř. s.) . Pro posouzení včasnosti kasační stížnosti je tedy rozhodné datum dodání datové zprávy do datové schránky krajského soudu.

Protože v daném případě byla kasační stížnost do datové schránky krajského soudu doručena dne 4. 3. 2013, byla podána opožděně. Proto ji Nejvyšší správní soud odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel uhradil za kasační stížnost soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vrácení zaplaceného soudního poplatku k rukám právního zástupce stěžovatele, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2013

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu