7 Afs 171/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana M. Passera v právní věci žalobce: Česká pojišťovna, a. s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, zastoupená JUDr. Pavlem Fráňou Ph.D., advokátem se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2015, č. j. 9 Af 14/2011-63,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2015, č. j. 9 Af 14/2011-63, bylo zrušeno rozhodnutí Finančního ředitelství hlavní město Prahu ze dne 17. 12. 2010, č. j. 15889/10-1200-107876, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti dodatečnému platebnímu výměru Finančního úřadu pro Prahu 1 ze dne 22. 7. 2009, č. j. 247220/09/001515108079, jímž mu byla dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2004 ve výši 24.044.440 Kč. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (dále jen stěžovatel ) v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 7. 2015.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. srpna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová : předsedkyně senátu