7 Afs 154/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: CHAPELCO a. s., se sídlem Prokopova 148/15, Praha 3, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti Mgr. Vladimíra Chláda, advokáta, se sídlem Velké Kunratické 1310/10, Praha 4, ze dne 3. 6. 2015 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2015, č. j. 6 Af 21/2011-41,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále také městský soud ) napadeným rozsudkem ze dne 9. 4. 2015, č. j. 6 Af 21/2011-41, zamítl žalobu společnosti CHAPELCO a. s., kterou se domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 20. 1. 2011, č. j. 7317/10-1500-200789, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu v Hořovicích ze dne 5. 10. 2010, č. j. 38425/10/027930204170, kterým byla žalobkyni podle ust. § 37 odst. 1 písm. f), h) a j) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta ve výši 300.000 Kč.

Kasační stížností Mgr. Vladimíra Chláda, advokáta, ze dne 3. 6. 2015 se žalobkyně CHAPELCO a. s. jako stěžovatelka (dále též stěžovatelka ) domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2015, č. j. 6 Af 21/2011-41, a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním kasační stížnosti vznikla poplatková povinnost k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč [položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, jež je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )]. Soudní poplatek byl splatný zároveň s podáním kasační stížnosti [§ 2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl uhrazen spolu s podanou kasační stížností, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku (podatele stížnosti Mgr. Vladimíra Chláda, advokáta) usnesením ze dne 1. 7. 2015, č. j.-7, aby tak učinila ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto usnesení. Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno (do datové schránky) Mgr. Vladimíru Chládovi, advokátovi, fikcí dne 11. 7. 2015, čímž nabylo právní moci. Soudní poplatek, přes poučení o důsledcích jeho nezaplacení, však nebyl ve stanovené 5-ti denní lhůtě-tj. do čtvrtka 16. 7. 2015, uhrazen. Soudní poplatek nebyl Nejvyššímu správnímu soudu uhrazen ani ke dni předcházejícímu vydání tohoto usnesení, tj. ke dni 22. 7. 2015.

Nejvyšší správní soud proto po marném uplynutí stanovené lhůty rozhodl podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. července 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu