7 Afs 138/2015-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 7, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 5. 2015, č. j. 15 Af 165/2013-82,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 5. 2015, č. j. 15 Af 165/2013-82, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí Generálního finančního ředitelství ze dne 2. 8. 2013, č. j. 35110/13/7001-31001-505350.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 30. 6. 2015, č. j.-14, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 1 týdne.

Na toto usnesení stěžovatel reagoval návrhem na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením ze dne 20. 10. 2015, č. j.-24, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a současně stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 10. 2015. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a ve stanovené lhůtě zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání, ve kterém znovu požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Tímto podáním se Nejvyšší správní soud však věcně nezabýval, neboť neobsahovalo žádné nové skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že u stěžovatele došlo v mezidobí ke změně v jeho osobních, majetkových či výdělkových poměrech.

Protože soudní poplatek nebyl zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu