č. j. 7 Afs 12/2009-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Ing. J. J. LL.M., Ph.D., zastoupen JUDr. Tomášem Uzlem, advokátem se sídlem Dlouhá 16, Praha 1, proti žalovanému: Finanční úřad v Novém Boru, se sídlem B. Egermanna 245, Nový Bor, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2008, č. j. 59 Ca 141/2008-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2008, č. j. 59 Ca 141/2008-31, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního úřadu v Novém Boru ze dne 24. 7. 2008, č. j. 30025/08/175970/6170, jímž bylo rozhodnuto o námitce proti exekučnímu příkazu ze dne 4. 7. 2008, č. j. 28463/08/175970/6170.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska toho, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Podle ustanovení § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle odst. 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V dané věci bylo napadené usnesení doručeno stěžovateli prostřednictvím České pošty s. p. ve středu 14. 1. 2009, a posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti proti tomuto rozhodnutí byla středa 28. 1. 2009. Jelikož stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 29. 1. 2009, stalo se tak až po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 věta poslední s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Protokol o hlasování

Nejvyšší správní soud v Brně dne:

žalobce: Ing. Jaroslav Janda LL.M., Ph.D., Svor 90, Svor, zastoupen JUDr. Tomášem Uzlem, advokátem se sídlem Dlouhá 16, Praha 1

žalovaný: Finanční úřad v Novém Boru, B. Egermanna 245, Nový Bor ve věci: kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2008, č. j. 59 Ca 141/2008-31 předsedkyně senátu: JUDr. Eliška Cihlářová soudci: JUDr. Karel Šimka, JUDr. Jaroslav Hubáček zapisovatelka:---------

Usnesení:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. výsledek hlasování: jednomyslně předsedkyně senátu: soudci:

Vyhotovil JUDr. Karel Šimka