7 Afs 115/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: Bc. L. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2015, č. j. 30 Af 132/2012-57,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále také krajský soud ) výrokem I. napadeného rozsudku ze dne 16. 4. 2015, č. j. 30 Af 132/2012-57, zrušil pro vady řízení rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 3. 10. 2012, č. j. 13861/12-1102-702767 a č. j. 14396/12-1102-702767, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Současně výrokem II. tohoto rozsudku rozhodl o nákladech řízení tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 10.800 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce Ing. Radka Lančíka, daňového poradce.

Včas podanou kasační stížností ze dne 6. 5. 2015 se žalované Odvolací finanční ředitelství (dále jen žalovaný ) domáhalo u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2015, č. j. 30 Af 132/2012-57 a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním datovaným dnem 5. 6. 2015, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzalo žalované Odvolací finanční ředitelství svoji kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Jelikož projev vůle stěžovatele-Odvolacího finančního ředitelství, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud za použití ust. § 120 s. ř. s. zahájené řízení o kasační stížnosti žalovaného zastavil podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu