7 Afs 102/2015-39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: JUDr. Z. A., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 3. 2015, č. j. 15 Af 275/2012-93.

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl rozsudkem ze dne 25. 3. 2015, č. j. 15 Af 275/2012-93, žalobu, kterou se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem (dále jen finanční ředitelství ) ze dne 17. 4. 2012, č. j. 4083/12-1500-506476, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzen platební výměr Finančního úřadu v Libochovicích ze dne 1. 12. 2011, č. j. 62945/11/197960502861, kterým byl stěžovatel vyrozuměn o předpisu úroku z prodlení úhrady daňových povinností na dani z převodu nemovitostí za období od 30. 6. 2008 do 28. 11. 2011 ve výši 173.443 Kč.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, která neobsahovala žádný konkrétně vymezený stížní důvod, pro který byla stěžovatelem podaná. Proto Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 5. 2015, č. j.-29, vyzval stěžovatele k odstranění této vady ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení, a poučil jej, že pokud vady kasační stížnosti neodstraní, v řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, a kasační stížnost bude odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 5. 2015.

Dne 25. 6. 2015 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena stěžovatelova žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad kasační stížnosti, protože u Okresního soudu v Bratislavě probíhá trestní řízení a stěžovatel musel upřednostnit obranu proti jeho kriminalizaci před poskytnutím součinnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Této žádosti Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 1. 7. 2015, č. j.-36, nevyhověl.

Jelikož stěžovatel neodstranil vady kasační stížnosti, když neuvedl konkrétní a věcně projednatelné důvody, pro které napadl rozsudek krajského soudu, kasační stížnost tak postrádá náležitosti stanovené v ust. § 106 odst. 1 s. ř. s., pro které nelze kasační stížnost věcně projednat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s

Stěžovatel nebyl v řízení zastoupen advokátem a ani o ustanovení právního zástupce nepožádal. Zastoupení advokátem nebylo v případě stěžovatele nezbytné, neboť jako bývalý advokát má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu