7 Ads 179/2015-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: J. S., zastoupený JUDr. Štefánií Fajmonovou, advokátkou se sídlem V Lískách 1065/31, Žďár nad Sázavou, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2015, č. j. 33 A 21/2015-11,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky JUDr. Štefánie Fajmonové s e u r č u j e částkou 3.146 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2015, č. j. 33 A 21/2015-11, a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 23. 8. 2015 stěžovatel sdělil Nejvyššímu správnímu soudu, že podanou kasační stížnost bere v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle stěžovatele vyjádřený v tomto podání nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že jím stěžovatel bere svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud rozhodl podle ust. 47 písm. a) věta před středníkem za použití § 120 s. ř. s. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věty prvé ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovateli byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena advokátka a v takovém případě platí hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Náklady řízení sestávají z odměny advokátky za dva úkony právní služby (převzetí věci a písemné podání ve věci samé) v částce 2 x 1.000 Kč podle ust. § 7, § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ) a náhrady hotových výdajů ve výši 2 x 300 Kč ve smyslu ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Protože advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se její odměna o částku odpovídající této dani, kterou je povinna odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o 546 Kč. Celková částka odměny proto činí 3.146 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. září 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu