č. j. 7 A 154/2000-117

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobce: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., se sídlem Rakovník, Ottova 402, IČ 270 86 721 (dříve Gillette Czech s. r. o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 21, IČ 65413407), zastoupený JUDr. Jarmilou Traplovou, advokátkou se sídlem Praha 7, Přístavní 24, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 6-Bubeneč, A. Čermáka 2a, za účasti a.s. ASTRID T.M., se sídlem U Průhonu 10/700, Praha 7, zastoupené JUDr. Vlastimilem Vodičkou, se sídlem Praha 4, Zdiměřická 1455, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 6. 2000, č. j. O-68422-92,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá p r á v o na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení a.s. ASTRID T.M., se sídlem U Průhonu 10/700, Praha 7, n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

U Nejvyššího správního soudu probíhá řízení mezi žalobcem Gillette Czech s. r. o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 21, proti žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví, Praha 6-Bubeneč, A. Čermáka 2a, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 6. 2000, č. j. O-68422-92, jímž byla slovní ochranná známka č. 175520 ve znění ASTRA vymazána z rejstříku ochranných známek.

Žalobce Gillette Czech s. r. o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 21, IČ 65413407 byl vymazán z obchodního rejstříku ke dni 1. 1. 2007. Společnost zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., se sídlem Rakovník, Ottova 402, PSČ 269 32, IČ: 270 86 721.

Dnem výmazu z obchodního rejstříku, to je dnem 1. 1. 2007, žalobce Gillette Czech s. r. o. zanikl. Protože k jeho zániku došlo v době po zahájení řízení do pravomocného skončení řízení, bylo třeba postupovat podle § 107 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s.

Právním nástupcem žalobce Gillette Czech s. r. o. je Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., se sídlem Rakovník, Ottova 402, PSČ 269 32, IČ: 270 86 721.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl usnesením ze dne 9. 6. 2011, č. j.-95, tak, že na místo žalobce Gillette Czech s. r. o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 21, bude pokračovat v řízení jako žalobce Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., se sídlem Rakovník, Ottova 402, IČ 270 86 721.

Žalobce Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., se sídlem Rakovník, Ottova 402, IČ 270 86 721 zastoupený advokátkou JUDr. Jarmilou Traplovou na základě plné moci ze dne 22. 8. 2011, písemností ze dne 2. 9. 2011 vzal žalobu v celém rozsahu zpět, protože na ochranné známce ASTRA č. 175520 již nemá zájem.

Nejvyšší správní soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s., protože návrh na zahájení řízení byl vzat zpět účinně.

Výrok o nákladech řízení mezi účastníky se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože jí soud v tomto řízení neuložil plnění povinnosti, při které by jí náklady vznikly (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. září 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu