79 INS 13294/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- vvvvuv-lvvvl lvvv "lvl-lvvlvvlvvlvllv lvl

79INS 13294/2015 -P36-4 usn. o změně rozhodnutí soudu, tisková skupina 48904-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

79 INS 13294 přihláška od 2016/05/13 13:23:23 Střekov Fatty Acids, a.s., IČ: 25006223, právnická, ID: STŘEKOV F25006223 1 Typ DS: P0

Střekov Fatty Acids, a.s., Ústí nad Labem, Revoluční 86 čp. 1930, PSČ 400 32 ID DS: eu8gd9m

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 08:02:46

Štěpánka Heřmánková 20.05.2016 08:11:55

Zprávu vypravil:

Doručeno:

20.05.2016 08:02:46 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 08:02:46 20.05.2016 08:11 :55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:26 Kontrolu provedl:

21.05.2016 01 :29

Vejmanová Jindra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvllvvv lv v-lvl

.I'v-lvva lv . v'vvlvlvv-

79INS 13294/2015 -P36-4 usn. o změně rozhodnutí soudu, tisková skupina 48904-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

79 INS 13294 přihláška od 2016/05/13 13:23:23 lng. Veverková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72549025, ins. správce, ID: VEVERKOALEN565627 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Veverková-Ing. anonymizovano Veverková, Kleneč 133, Roudnice nad Labem, 413 01 ID DS: y395cir

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 08:02:44

Štěpánka Heřmánková 20.05.2016 08:54:57

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.2016 08:02:44

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 08:54:57 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:25 Kontrolu provedl:

21.05.2016 01:29

Vejmanová Jindra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vln-lvlvl vv lv lv vvvl .vv lvllvlv

79INS 13294/2015 -P36-4 usn. o změně rozhodnutí soudu, tisková skupina 48904-5/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

79 INS 13294 přihláška od 2016/05/13 13:23:23 Mgr. SabeIa Janusz, IČ: 73008524, obch.náz. advokát, advokát, ID: SABELA JANU 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Janusz SabeIa-SabeIa Janusz, Mgr., advokát, Moskevská 172/13, 73701 Český Těšín, CZ ID DS: yusgfsd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 08:02:36

Štěpánka Heřmánková 20.05.2016 11:51 :54

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.2016 08:02:35 20.05.2016 08:02:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 11:51:54 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:22 Kontrolu provedl:

21.05.2016 01:29

Vejmanová JindraSpisová značka:79INS 13294/2015 Identifikace dotazuz48904-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 06:59 Kontrolu proved :ZHeřmánková Štěpánka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresát:Střekov Fatty Acids, a.s., IČ: TYpľprávnická ID:STŘEKOV F25006223 1 25006223, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:eu8gd9m Stav DS Přístupná Název DS firma: Střekov Fatty Acids, a.s. IČ: 25006223

Adresa: Ústí nad Labem, Revoluční 86 Čp. 1930, PSČ 400 32

Adresátzľng. Veverková anonymizovano , nar. Typľins. ID:VEVERKOALEN5656 anonymizovano , IČ: 72549025, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR 1D DS:y395Cir Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Veverková, rodné příjmení: Veverková, firma: lng. anonymizovano Veverková-Insolvenční správce IČ: 72549025

Adresa: Kleneč /133, 41301 Roudnice nad Labem, CZ anonymizovano

Adresátzer. Sabela Janusz, IČ: TYPľadvokát ID:SABELA JANU 1 73008524, obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK ID Dszyusgfsd Stav DS Přístupná Název DS Janusz Sabela, firma: Mgr. Janusz Sabela , advokát, ev.Č. 10583 IČ: 73008524

Adresa: Moskevská 13/172, 73701 Český Těšín, CZ

nar. 19.05.1974 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 Z 1

AAM112R

č. j. KSUL-P36-4 KC; l. Zveřejni usnesení V IR V oddílu P a vyznač den, hodinu a minutu zveřejnění V IR 2. Doruč usnesení do DS, není-li, doručenka typ III: 1x dlužníkovi 1x ins. správci: lX věřiteli č. 35

Lh.: AS k PM, poté PZ

V Ústí nad Labem dne 19. května 2016

Mgr. Lucie Hartlová samosoudkyně