79 ICm 914/2015
č. j. 79 ICm 914/2015-32 KSUL 79 INS 23546/2014-C2-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 15. 12. 2015 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce JUDr. Jiřího Vlasáka, IČO: 73456837, se sídlem Jankovcova 1518/2, PSČ 170 00 Praha 7, proti žalovanému ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, PSČ 504 02 Děčín IV-Podmokly,

o žalobě na popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalovaný má v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 23546/2014 pohledávku po právu ve výši 159.045,53 Kč, přihlášenou přihláškou P8, dílčí 2.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem je vedeno insolvenční řízení dlužníka Jana Dombrovského, pod sp. zn. KSUL 79 INS 23546/2014. Na dlužníka podal věřitelský návrh věřitel Hypoteční banka a.s. a usnesením č. j. KSUL 79 INS 23546/2014-B-7 nebylo oddlužení dlužníka schváleno a na majetek dlužníka byl prohlášen nepatrný konkurs. Při prvním přezkumném jednání insolvenční správce popřel pohledávku věřitele č. 8, žalovaného (KSUL 79 INS 23546/2014) ve výši 253.535,53 Kč co do pravosti a výše, vykonatelnou ve výši 159.045,53 Kč. Následně insolvenční správce podal žalobu o popření vykonatelné pohledávky v uvedené výši 159.045,53 Kč, která byla přihlášena jako náhrada škody ve výši 103.496,00 Kč a náklady řízení 24.322,80 Kč, podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 č. j. 1374/2013 ze dne 27. 05. 2013. Jako důvod popření insolvenční správce uvedl, že titulem je rozsudek pro zmeškání, z něhož není patrné, zda byla pohledávka uplatněna důvodně a ani její relace pohledávce o náhradě škody za neoprávněné čerpání elektrické energie nemělo odůvodnění, proto i náklady řízení, které nejsou odůvodněné, není postačující a rovněž listinné důkazy, které obecný soud vzal v úvahu při svém rozhodování o žalobě o zmeškání, nemohou být podkladem pro uznání pohledávky. Soud měl k dispozici insolvenční spis dlužníka sp. zn. KSUL 79 INS 23546/2014, ze kterého zjistil, že na dlužníka podal věřitel návrh na prohlášení konkursu, ačkoliv si dlužník podal včas návrh na schválení oddlužení, potom se nedostavil k přezkumnému jednání, které probíhalo dne 03. 02. 2015 a v průběhu jednání bylo rozhodnuto o tom, že na majetek dlužníka bude prohlášen nepatrný konkurs. Do insolvenčního řízení se přihlásilo osm věřitelů a pohledávka P8, věřitele č. 8, žalovaného, byla insolvenčním správcem popřena, insolvenční správce včas podal žalobu, proti které žalovaný nepodal vyjádření.

Soud shledal, že žaloba není důvodná. Přihláška vykonatelné pohledávky došla soudu včas. Byla uplatněna jako vykonatelná na základě pravomocného rozsudku obecného soudu. Žalobce namítal skutečnosti, které nelze v insolvenčním řízení při popření pohledávky proti vykonatelným pohledávkám použít, podle ust. § 199 odst. 2 IZ. U přihlášené vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jako důvod popření její pravosti nebo výše jen skutkové námitky, konkrétně jen skutečnosti, které dlužník neuplatnil v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Dlužník v nalézacím řízení před obecným soudem rezignoval na svoji procesní obranu, byl vydán rozsudek pro zmeškání. Konstantní judikatura přiznává insolvenčnímu správci nebo věřitelům jen omezené právo popřít pravost nebo výši vykonatelné pohledávky. A to pouze ze skutkových důvodů, které dlužník neuplatnil v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Nikoliv z důvodů jiného právního posouzení ve věci. Proto soud žalobu zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků, protože, ač ve věci úspěšný žalovaný, neuplatnil náklady řízení a podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, když ten ve věci úspěch neměl.

Po uče ní :

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 15. prosince 2015 Mgr. Lucie Hartlová samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková