79 ICm 64/2013
č.j. 79 ICm 64/2013-27 (KSUL 79 INS 5074/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 20.srpna 2013 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Ing. Aleše Klaudyho, IČ 67222544, se sídlem Masarykovo nám. 191/18, Děčín I., PSČ 405 01, insolvenčního správce dlužnice Kamily anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Chřibská 18, Chřibská, PSČ 407 44, zastoupeného Mgr. Martinem Kolářem, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, Děčín I., PSČ 405 01, proti žalovanému Serraghis Loan Management Ltd., reg.č.. HE 257391, se sídlem Afentrikas 4, Larnaca 6018, Kyperská republika, zastoupenému JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem Jungmannova 34, Praha 1, PSČ 110 00

o žalobě na popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená v insolvenčním řízení dlužnice Kamily anonymizovano , vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 5074/2012, přihláškou P3, není v částce 39.859,23 Kč pohledávkou po právu.

II. Žalovaný je povinen žalobci nahradit náklady řízení ve výši 12.100,-Kč k rukám Mgr. Martina Koláře do tří dnů od právní moci rozsudku. (KSUL 79 INS 5074/2012)

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem je vedeno pod sp.zn. KSUL 79 INS 5074/2012 insolvenční řízení dlužnice Kamily anonymizovano . Do tohoto řízení přihlásil žalovaný přihláškou P3 ze dne 12. 09. 2012 pohledávku ve výši 169.985,52 Kč. Pohledávka se skládala z částky 57 299,20 Kč jistina pohledávky a částky 112.686,52 Kč, úrok z prodlení, poplatek a náklady řízení včetně exekučního. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná a pohledávka podle tvrzení věřitele vznikla na základě smlouvy o úvěru, uzavřeného s Českou spořitelnou, a.s., původním věřitelem. Pohledávku původní věřitel postoupil ke dni 1. 10. 2007 na Asset Portfolio Servicing Czech republic a.s., která jí postoupila na AVALON CONTINENTAL S.A. a dále na Serraghis Loan Management Ltd. ke dni 10.4.2012. byl vydán platební rozkaz Okresním soudem v Děčíně dne 24.3.2010 pod č.j. 17 EC 31/2010-8, který nabyl právní moci a na jeho základě byla týmž soudem nařízena exekuce. Žalobce popřel na prvním přezkumném jednání dne 11. 12. 2013 část přihlášené pohledávky a to ve výši 39.859,23 Kč, představující smluvní úrok z prodlení, přesahující zákonnou výši. Dne 08. 01. 2013 podal žalobce, insolvenční správce, u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu, kterou se domáhá, aby bylo určeno, že vykonatelná pohledávka žalovaného není po právu ve výši popřené částky, když úrok z prodlení lze u spotřebitelských úvěrů sjednat jen ve výši zákonné a nižší než zákonné.

Žaloba byla podána včas.

Žalovaný se k žalobě včas vyjádřil a uvedl, že má za to, že je žalobu nutné zamítnout. Pohledávka žalovaného byla do insolvenčního řízení přihlášena jako pohledávka vykonatelná a takto ji také insolvenční správce přezkoumal. Žalovaný argumentoval tím, že insolvenčnímu správci nepřísluší přezkoumávat pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu. Může uplatnit jen ty skutečnosti, které nebyly dlužníkem uplatněny v řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí.

Soud měl k dispozici přihlášku P3 v insolvenčním řízení KSUL 79 INS 5074/2012 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze které zjistil, že v posuzovaném insolvenčním řízení si žalobce přihlásil pohledávku ve výši 169.985,52 Kč Dále měl soud k dispozici elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Děčíně, č.j. 17 EC 31/2010-8, ukládající zaplatit dlužnici a jejímu manželovi částku 57.549,02 Kč s úrokem z prodlení ve výši 22,8% ročně a náklady řízení ve výši 18.840,-Kč. Usnesením č.j. 49 EXE 5002/2011-22 ze dne 22.6.2011 Okresní soud v Děčíně nařídil exekuci pro vymožení pohledávky shora. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Petr Kocián. Ze smlouvy o úvěru č. 1013338873 vyplynulo, že dne 23. 6. 2003 si dlužnice a její manžel půjčili 95.980,-Kč, úroková sazby byla dohodnuta na 19,80% ročně po celou dobu trvání úvěru. V úvěrových podmínkách původního věřitele byl dohodnut také smluvní úrok z prodlení o 3% vyšší, než úrok z úvěru. Dále soud ze smluv o postoupení pohledávek zjistil pasivní legitimaci žalovaného. Dále soud provedl důkaz spisem Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. KSUL 79 INS 5074/2012, z něhož zjistil, že insolvenční řízení dlužnice Kamily anonymizovano bylo zahájeno k jejímu návrhu dne 2.3.2012 dne 3.9.2012 soud rozhodl o úpadku dlužnice a povolil její oddlužení. Při prvním přezkumném jednání dne 11.12.2012 insolvenční správce popřel z pohledávky žalovaného, přihlášené do insolvenčního řízení přihláškou P3 částku 39.859,23 Kč co do výše. Usnesením č.j. KSUL 79 (KSUL 79 INS 5074/2012)

INS 5074/2012-B-8 soud dlužnici schválil způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužnice v současné době splátkový kalendář plní.

Ve smlouvě o spotřebitelském úvěru nelze sjednat úrok z prodlení smluvně nad rámec zákonného úroku z prodlení. Judikatura v této věci už přijala ustálený názor, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 7-8/2010, pod č. Rc 83/2010. Právní věta tohoto judikátu zní: má-li smlouva o úvěru, uzavřená mezi peněžním ústavem a fyzickou osobou charakter spotřebitelského úvěru podle zákona č. 321/2001 Sb., lze platně sjednat úrok z prodlení pouze do výše stanovené občanskoprávními předpisy . Částka 39.859,-Kč, popřená insolvenčním správcem při přezkumném jednání přesahuje zákonný úrok z prodlení, který mohl žalovaný (i jeho právní předchůdci), podle zákona od dlužnice požadovat. Nelze, a to ani v insolvenčním řízení na základě rozhodnutí nalézacího soudu, přiznat nárok, který od počátku neexistuje, protože ujednání ve spotřebitelském úvěru, kterým byla stanovena výše úroku z prodlení vyšší než zákonná, je absolutně neplatné. K absolutní neplatnosti právního úkonu soud přihlíží vždy, aniž by tato neplatnost byla účastníky namítána. Z uvedeného vyplývá, proč soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že je přiznal ve věci úspěšnému žalobci, který byl zastoupen advokátem a má proto nárok na náhradu nákladů řízení ve smyslu ust. § 142 a následujících o.s.ř. Náklady řízení spočívají v odměně advokáta vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu ve výši 3.100,-Kč za jeden úkon (3x-převzetí a příprava, žaloba a zastoupení při jednání), třech režijních paušálech po 300,-Kč podle a DPH ze součtu odměny a hotových výdajů advokáta v aktuální výši 21 %. Lhůta k plnění vychází z ust. § 160 odst. 1 o.s.ř..

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 20. srpna 2013

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková