79 ICm 488/2013
č. j. 79 ICm 488/2013-26 (KSUL 79 INS 19237/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 09. 07. 2013 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Mgr. Miroslavy Laňkové, insolvenční správkyně dlužníka Miroslava Součka, se sídlem 5. května 154/1, 412 01, Litoměřice, proti žalovanému PPF B2 B.V., reg.č. 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemsko, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1

o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka, přihlášená žalovaným, přihláškou P2, v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 19237/2012 není ohledně popřené pohledávky ve výši 76.436,84 Kč po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSUL 79 INS 19237/2012)

III. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem je vedeno insolvenční řízení úpadce-dlužníka Miroslava Součka pod sp.zn. KSUL 79 INS 19237/2012. Žalovaná přihlásila do tohoto insolvenčního řízení přihláškou P2 vykonatelnou pohledávku v celkové výši 115.212,84 Kč, která se skládala z jistiny ve výši 44.582,92 Kč, 21.537,08 Kč, úrok z úvěru a 10.316,84 kč úrok z prodlení. Titulem pro vykonatelnost pohledávky je rozhodčí nález sp.zn. PEC-PPF2-L 449/2011 ze dne 19.1.2012. Na jeho základě byla na dlužníka nařízena okresním soudem v Litoměřicích exekuce 18 EXE 6324/2012-12. Žalovaná uplatnila ještě nárok na náklady rozhodčího řízení 24.898,-Kč a 13.878,-Kč náklady exekučního řízení. Žalobkyně tvrdí, že spotřebitelský úvěr, který byl poskytnut dlužníkovi, resp. jeho všeobecné podmínky, obsahovaly neplatné ujednání o rozhodčí doložce, když v rozporu s ust. § 56 občanského zákoníku založilo nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran a založilo pravomoc jediného rozhodce, který byl určen správcem seznamu rozhodců podle rozhodčího řádu. Dlužníkovi nebyla dána možnost podílet se na výběru rozhodce, a pokud byla rozhodčí doložka absolutně neplatná, potom rozhodčí nález je nicotný, nebyla dána pravomoc rozhodce pro projednání sporu smluvních stran a i nařízená exekuce byla nařízena bez titulu.

Při přezkumném jednání dne 15.01.2013 popřela žalobkyně přihlášenou pohledávku co do pravosti a výše 38.776,-Kč, tedy výši odpovídající výši nákladů nalézacího a exekučního řízení z důvodu, že pohledávka nevznikla. Pohledávka není po právu, když se opírá o rozhodčí nález, který je neplatný, neboť byl vydán na základě neplatně sjednané rozhodčí doložky. Žalobkyně včas podala žalobu o popření pohledávky, kterou přezkoumala, jako vykonatelnou.

Žalovaný ve svém vyjádření tvrdil, že jeho právní předchůdce (Home Credit a.s.) poskytl dlužníkovi úvěr č. 3708062681 a byla jí vydána úvěrová karta. Dlužník se dostal do prodlení s úhradami splátek, a proto podal návrh na vydání rozhodčího nálezu, ten byl vydán, nabyl právní moci. Pravomocně přiznané pohledávky se nemohou přezkoumávat ani v rámci incidenčních sporů a navíc z důvodu jiného právního posouzení věci. Neplatnost rozhodčí doložky není přijatelným důvodem k popření. Dlužník se mohl bránit v rámci rozhodčího řízení, což neučinil. Navrhl žalobu zamítnout.

Soud provedl důkaz přihláškou žalobce v insolvenčním řízení, které je uvedeno shora a zjistil, že mezi právním předchůdcem žalovaného a dlužníkem byla sjednána smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru dne 10. 08. 2007, podle které se dlužník zavázal zaplatit úvěr ve výši 60.000,-Kč ve formě 72 měsíčních splátek po 1.756,-Kč. Ve všeobecných obchodních podmínkách spotřebitelského úvěru je zakotveno, že veškeré spory budou účastníci řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem konkrétně JUDr. Radimem (KSUL 79 INS 19237/2012)

Kuchtou. Tento rozhodce také vydal rozhodčí nález. Usnesením Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 18 EXE 6324/2012-12 ze dne 28.3.2012 byla pro vymožení pohledávky z úvěru s příslušenstvím nařízena exekuce.

Po zhodnocení provedených důkazů soud dospěl k následujícím skutkovým zjištěním. Mezi právním předchůdcem žalovaného a dlužníkem byla uzavřena v roce 2007 úvěrová smlouva, kterou dlužník neplnil, proto žalovaný podal návrh na vydání rozhodčího nálezu. Rozhodčí doložka, sjednaná ve všeobecných obchodních podmínkách spotřebitelského úvěru žalovaného je absolutně neplatná a zde soud zaujímá stejné stanovisko jako žalobkyně. Absolutní neplatnost rozhodčí doložky způsobuje formulářový požadavek, kterým byla vyloučena pravomoc obecných soudů a založen pravomoc jediného rozhodce. Dlužník neměl možnost podílet se na výběru rozhodce a rozhodce takto nemusel být nestranný, přičemž spotřebiteli ve spotřebitelských smlouvách by měla být poskytována větší ochrana než tomu, kdo spotřebitelské služby či smlouvy nabízí. Ujednání o rozhodčí doložce způsobilo nerovnováhu v postavení stran spotřebitelského úvěru, kdy dlužník neměl možnost podílet se na výběru rozhodce a takto sjednána rozhodčí doložka nemohla založit pravomoc rozhodce, který nakonec rozhodčí nález vydal. Skutečnost, že na základě rozhodčího nálezu byla nařízena exekuce a tato exekuce probíhala, nic nemění na tom, že se tak stalo na základě nicotného titulu. Náklady řízení jak rozhodčího, tak exekučního řízení nikdy nevznikly. Rozhodčí nález nelze považovat za titul k nařízení exekuce.

Soud tedy žalobě vyhověl a o nákladech řízení rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků, když ve věci úspěšná žalobkyně náklady řízení neuplatnila.

Ohledně soudního poplatku soud rozhodl tak, že jej uložil zaplatit žalovanému, který neměl ve věci úspěch. Žalobce je od zaplacení soudního poplatku osvobozen podle ust. § 11 odst.2, písm. q) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, poplatková povinnost tak přešla na žalovaného podle § 2 odst. 3 citovaného zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 9. července 2013 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková