79 ICm 3781/2014
č. j. 79 ICm 3781/2014-16 KSUL 79 INS 16552/2014-C1-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 15. 12. 2015 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Mgr. Petra Zapletala, insolvenčního správce, IČO: 01918893, se sídlem kanceláře Sokolovská 352/215, PSČ 190 00 Praha 9, právně zastoupeného Mgr. Sebastianem Machem, advokátem, se sídlem Argentinská 286/38, PSČ 170 00 Praha 7, proti žalovanému MOHON, s.r.o., IČO: 25478214, se sídlem Husitská 699/1, PSČ 415 01 Teplice, právně zastoupeného JUDr. Janem Svobodou, advokátem, se sídlem Kollárova 1064/18, PSČ 415 01 Teplice,

o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá pohledávku za dlužníkem Františkem Růžičkou ve výši 60.869,10 Kč, přihlášenou v insolvenčním řízením vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 16552/2014 přihláškou P6.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši, 6.800,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta, Mgr. Sebastiana Macha.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice Krajskému soudu v Ústí nad Labem soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. (KSUL 79 INS 16552/2014) Odůvodnění:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem je vedeno insolvenční řízení dlužníka Františka Růžičky pod sp. zn. KSUL 79 INS 16552/2014. Návrh na zahájení insolvenčního řízení podal dlužník 17. 06. 2014 a usnesením o úpadku ze dne 25. 08. 2014 mu bylo povoleno oddlužení a následně schváleno usnesením č. j. KSUL 79 INS 16552/2014-B-5. Žalovaný přihláškou P6 s částkou 64.519,10 Kč přihlásil jako pohledávku vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem Mgr. Přemyslem Líbalem. Pohledávka byla insolvenčním správcem popřena při prvním přezkumném jednání dne 21. 10. 2014 ve výši 60.869,10 Kč s tím, že pohledávka byla částečně uhrazena, částečně zanikla a částečně nevznikla, pokud se týká částky uznané rozhodčím nálezem, protože rozhodčí nález byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky, je neplatný. Následně žalobce podal včas žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ke které žalovaný podal vyjádření a uvedl, že uznává žalobní nárok, takže pohledávka ve výši 64.519,10 Kč přihlášena jako vykonatelná bez uplatnění práva na zajištění je popřena po právu, ale žalovaný nesouhlasil s tím, že by měl nést náklady řízení, když žalobce se nechal zastoupit advokátem a měl si své zastoupení předem nechat schválit věřitelským výborem a soudem, což se nestalo. Soud má tedy za to, že žalovaný uplatněný nárok uznal a své rozhodnutí odůvodňuje pouze stručně, ve smyslu ustanovení § 157 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu.

O nákladech řízení rozhodl podle ust. § 142 o.s.ř., podle nějž účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Proto soud přiznal náhradu nákladů žalobci, který měl ve věci úspěch a byl zastoupen advokátem a jedná se o dva úkony právní služby v hodnotě 3.100,00 Kč podle ust.§ 7 zákona č. 177/1996 Sb. a dvou režijních paušálů po 300,00Kč, podle ust. §13 citovaného advokátního tarifu., celkem 6.800,00 Kč. Lhůta k plnění vyplývá z ust. § 160 odst. 1 o.s.ř. Skutečnost, že si insolvenční správce zastoupení advokátem nenechal odsouhlasit věřitelským výborem či soudem nic nemění na tom, že ve věci vyhrál. Neodsouhlasení nákladů právního zastoupení, by bylo podstatné pouze kdyby insolvenční správce spor prohrál a chtěl by uhrazovat náklady advokáta z majetkové podstaty dlužníka, pak by o tom mohl rozhodovat věřitelský výbor popř. v této věci soud, který nahrazuje funkci věřitelského výboru. Lhůta k plnění vychází z ust. § 160 odst.1 o.s.ř.. Ohledně soudního poplatku soud rozhodl tak, že jej uložil zaplatit žalovanému, protože žalobce je od placení soudního poplatku osvobozen, poplatková povinnost tak přešla na ve sporu neúspěšného žalovaného, který je povinen uhradit částku 5.000,-Kč podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 15. prosince 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová