79 ICm 3633/2013
č.j. 79 ICm 3633/2013-18 (KSUL 79 INS 32741/2012-C1-2)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 25.02.2014 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobkyně Ing. Soni Aubrechtové, IČ 62760840, insolvenční správkyně dlužníka Vladislava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Krátká 643, Klášterec nad Ohří 1, PSČ 431 51, se sídlem kanceláře Bělehradská 3347/7, Most, PSČ 434 01, právně zastoupené Mgr. et Mgr. Milanem Svobodou, advokátem, se sídlem Tyršova 1434/4, Děčín 1, PSČ 405 01, proti žalovanému Home Credit a.s., IČ 26978636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, Brno, PSČ 602 00

o žalobě na popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že vykonatelná pohledávka č. P3/1 žalovaného není v částce 5.877,25 Kč pohledávkou po právu, vykonatelná pohledávka č. P3/3 žalovaného není v částce 20.507,92 Kč pohledávkou po právu, vykonatelná pohledávka č. P3/4 žalovaného není v částce 19.548,00 Kč pohledávkou po právu, vykonatelná pohledávka č. P3/6 není v částce 17.658,51 Kč pohledávkou po právu a vykonatelná pohledávka č. P3/7 žalovaného není v částce 20.791,00 Kč pohledávkou po právu, se zamítá. (KSUL 79 INS 32741/2012)

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 29. 10. 2013 se žalobkyně, insolvenční správkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým soud určí, že pohledávky, resp. části přihlášky č. P3 žalovaného nejsou po právu. V žalobě žalobkyně tvrdila, že žalovaný přihlásil jako věřitel č. 3 dne 07. 03. 2013 do insolvenčního řízení Vladislava anonymizovano pohledávku v celkové výši 223.014,97 Kč, přičemž přihlásil mimo jiné v dílčí pohledávce č. 1 částku 33.248,77 Kč sestávající z jistiny ve výši 20.098,71 Kč představující pohledávku ze smlouvy o úvěru a příslušenství, ve výši 13.150,06 Kč představující úrok a smluvní úrok z prodlení, přičemž tato pohledávka byla ve výši 5.877,25 Kč, smluvního úroku z prodlení insolvenční správkyní na přezkumném jednání popřena. Jako dílčí pohledávka č. 2 byla přihlášena pohledávka ve výši 5.075,88 Kč, která nebyla popřena. Dílčí pohledávka č. 3 ve výši 57.703,30 Kč byla popřena v částce 20.507,92 Kč smluvního úroku z prodlení. Dílčí pohledávka č. 4, která byla přihlášena ve výši 19.548,-Kč, skládající se z jistiny ve výši 19.548,-Kč byla popřena co do pravosti, neboť se jednalo o náhradu nákladů rozhodčího řízení. Dílčí pohledávka č. 5 ve výši 12.898,01 Kč popřena nebyla a dílčí pohledávka č. 6, která byla přihlášena ve výši 57.964,28 Kč, byla popřena do výše 17.658,51 Kč smluvního úroku z prodlení. Dále správkyně popřela z dílčí pohledávky č. 7 celou částku ve výši 20.791,-Kč, představující náklady rozhodčího řízení a dílčí pohledávku č. 8 ve výši 15.785,73 Kč insolvenční správkyně nepopřela. Insolvenční správkyně v žalobě vyjádřila názor, že pohledávky, které popřela, nejsou pravé, protože nevznikly s ohledem na nicotnost rozhodčího nálezu vydaného na základě neplatné rozhodčí doložky. Dále byl tímto rozhodčí nálezem přiznán nezákonný úrok z prodlení.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 13. 11. 2013 a uvedl, že bere přihlášku pohledávky č. P3 částečně zpět, a to v částkách, které byly insolvenční správkyní popřeny. Soudu také došlo částečné zpětvzetí přihlášky pohledávek, kdy přihlášky pohledávek č. P3 byla vzata částečně zpět, u dílčí pohledávky č. 1 v částce 5.877,25 Kč, u dílčí pohledávky č. 3 v částce 20.507,92 Kč, u dílčí pohledávky č. 4 v částce 19.548,-Kč, v části dílčí pohledávky č. 6 v částce 17.658,51 Kč a u dílčí pohledávky č. 7 v částce 20.791,-Kč, uplatněné jako náhrada nákladů rozhodčího řízení. Upravil výši přihlášených pohledávek na částku 138.632,29 Kč.

Právní zástupce žalobce se k výzvě soudu ze dne 25. 11. 2013, zda na žalobě trvá, či zda ji bere zpět, pokud odpadl důvod sporu, se nevyjádřil.

V posuzované věci soud zjistil, že je vedeno insolvenční řízení dlužníka Vladislava anonymizovano , pod sp.zn. KSUL 79 INS 32741/2012 Krajským soudem v Ústí nad Labem, kdy žalovaný do tohoto insolvenčního řízení přihlásil jako věřitel č. 3 své pohledávky v celkové výši 223.014,97 Kč, přičemž žalobkyně na zvláštním přezkumném jednání dne 24.09.2013 popřela pohledávky, které jsou uvedeny v rozsudečném výroku, neboť byly uplatněny jako vykonatelné pohledávky. Žalobkyně včas podala, zastoupena právním zástupcem, žalobu o popření vykonatelných pohledávek. Žalovaný, insolvenční věřitel č. 3 s žalobou souhlasil a podle ní i upravil přihlášku tak, že vzal popřené části pohledávek zpět. Soudu tedy nezbylo (KSUL 79 INS 32741/2012) než žalobu zamítnout, neboť důvod sporu odpadl a žaloba, i když byla podána v samém počátku důvodně, nebyla vzata zpět ani poté, kdy už nebylo oč se soudit.

Soud nepřiznal účastníkům náhradu nákladů řízení. Podle ust. § 202 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud nemohl přiznat náhradu nákladů řízení žalovaného proti insolvenčnímu správci, i když ve věci úspěšný žalovaný by měl podle občanského soudního řádu, § 142, nárok na náhradu nákladů řízení. Ve věci úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení ani neuplatnil. Jen pokud by žaloba byla včas vzata zpět a řízení by bylo zastaveno podle ust. § 146 písm. b) o.s.ř., měl by insolvenční správce nárok na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 25. února 2014

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková