79 ICm 3401/2014
79 ICm 3401/2014-12 č. j. KSUL 79 INS 1967/2014-C1-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 30.06.2015 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobkyně UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Že letavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ: 64948242, proti žalovanému Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Chomutovská 1217, Kadaň PSČ 432 01, zastoupeného JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem se sídlem České Budějovice, Kasárenská 4,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně přihlášená do insolvenčního řízení za dlužníkem Jiřím Proškem, pod s p. zn. KSUL 79 INS 1967/2014, přihláškou P2 ve výši 110.055,95 Kč, je pohledávkou po právu.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení. (KSUL 79 INS 1967/2014)

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem vede insolvenční řízení dlužníka Jiřího Proška, pod sp. zn. KSUL 79 INS 1967/2014. Dlužník podal dne 07. 05. 2014 insolvenční návrh a usnesením ze dne 29. 05. 2014 byl zjištěn jeho úpadek a povoleno jeho oddlužení. K prvnímu přezkumnému jednání se dlužník nedostavil, proto bylo odročeno na 30. 09. 2014 a při tomto přezkumném jednání dlužník popřel nevykonatelnou pohledávku věřitele co do pravosti, neboť při vyplňování směnky, která byla původně jako blanco směnka, nebyla dodržena vyplňovací doložka, neexistovala, navíc namítl promlčení Jiný popěrný důvod žalovaný neuvedl. Insolvenční správce pohledávku nepopřel. K výzvě insolvenčního správce podal dne 08. 10. 2014 žalobu včas žalobce a v té uvedl, že smlouva o budoucím vyplnění vlastní směnky ze dne 02. 05. 2011 existuje a směnka byla vyplněna v jejím souladu. Smlouva o budoucím vyplnění vlastní směnky ze dne 02. 05. 2011 byla žalovaným podepsána a má jí k dispozici. Pokud jde o námitku promlčení, datum splatnosti směnky bylo 21. 01. 2013, takže nemůže být promlčena.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil prostřednictvím svého advokáta tak, že podle ust. § 198 odst. 2 IZ může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později, protože mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Protože žalobce neprokázal důvod vzniku pohledávky ani skutečnost, že je ze směnky žalovaný zavázán, není žaloba důvodná a navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

Soud měl k dispozici jednak insolvenční spis, ze kterého citoval na začátku tohoto odůvodnění, dále přihlášku pohledávky žalobce P2, uplatněnou v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 79 INS 1967/2014 a z ní zjistil, že žalobce uplatnil částku 101.821,-Kč na základě smlouvy o budoucím vyplnění vlastní směnky ze dne 02. 05. 2013, tato směnka slouží k zajištění právního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o poskytnutí bussines provozního úvěru a na základě této smlouvy byl společnosti Bereton plus s.r.o. poskytnut kontokorentní úvěr ve výši 80.000,-Kč. Ze smlouvy o poskytnutí bussines provozního úvěru se soud dozvěděl, že UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. společnosti Bereton plus s.r.o. se zavázala poskytnout úvěr ve výši 80.000,-Kč a úvěr byl zajištěnblanko směnkou jednak Petra Nečase a jednak Jiřího Proška, žalovaného, s tím, že čerpání úvěru, je podmíněno splněním předložení vlastní blanko směnky, vystavené klientem na řad banky, s doložkou bez protestu, předmětná směnka bude avalována Petrem Nečasem a panem Jiřím Proškem. Smlouva je z 02. 05. 2011 a na tomto dokumentu není připojen podpis žalovaného, který však je na smlouvě o budoucím vyplnění vlastní směnky ze dne 02. 05. 2011 a zde se dlužník zavázal, že se k zajištění pohledávek banky vyplývajících ze zajištěného právního vztahu, vystavil výstavce ve prospěch banky dne 02. 05. 2011 vlastní blanko směnku s doložkou bez protestu bez uvedení data splatnosti a peněžní sumy, kterou předal bance, směnka je avalována avalistou. (KSUL 79 INS 1967/2014)

Co se týká námitky promlčení, tato je nedůvodná s ohledem na to, že smlouva o příslibu úvěru byla uzavřena v roce 2011, insolvenční řízení v roce 2014, úvěrová smlouva se řídí obchodním zákoníkem, navíc se jedná o obchodní úvěr a obecná promlčecí doba podle obchodního zákoníku činí čtyři roky, kromě toho směnka byla splatná až v roce 2013, tedy nemohla být promlčena v období roku 2014.

V posuzované věci bylo prokázáno, že dlužník vyplnil blanko směnku podle smlouvy o budoucím vyplnění vlastní směnky, kterou předložil společnosti Uni CreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., tedy žalobci a ta na základě této blanko směnky poskytla úvěr společnosti Bereton plus s.r.o. ovšem směnky byly na fyzické osoby a to na Petra Nečase a žalovaného. Soud shledal, že důvody, které uvedl žalovaný ve své popěrném úkonu, jsou zcela účelové, neboť se nejedná o plnění ze směnky, ovšem ale o plnění z úvěru, který byl poskytnut a k jeho zajištění byla vystavena blanko směnka, v podstatě na základě vydání blanko směnky byl úvěr poskytnut, takže důvodem vzniku je smlouva o budoucím vyplnění vlastní směnky, nikoliv směnka samotná, takže jakékoliv úvahy o tom, jakým způsobem nabývá směnka splatnosti, jak se musí protestovat, či podobně, jsou liché, žalovaný, byť zastoupen advokátem zřejmě vůbec nepochopil, že není žalován ze směnky, ale z úvěrové smlouvy, z úvěru, který mu byl poskytnut na základě toho, že vyplnil blanko směnku. Navíc popěrný úkon, tak jak jej učinil při prvním přezkumném jednání, není dostatečně určitý, jak to předpokládá insolvenční zákon.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že je nepřiznal ve věci úspěšnému žalobci Náklady řízení v insolvenčním řízení nelze v zásadě přiznat proti insolvečnímu správci ve sporu o pravost, výši popírané pohledávky, ve sporu, který vede dlužník proti věřiteli, tyto náklady řízení přiznávány jsou. Věřitel nebyl zastoupen advokátem, vznikly mu náklady řízení v podobě zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč. Soud však přihlédl k okolnosti, že přiznáním náhrady nákladů řízení by dlužníkovi vznikl nový dluh, který by musel během insolvenčního řízení uhradit, jako pohledávku za majetkovou podstatou a jeho životní situace by se znovu zkomplikovala. Proto mu neuložil, aby náklady řízení žalobci uhradil.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 30. června 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová