79 ICm 2855/2013
č. j. 79 ICm 2855/2013 (KSUL 79 INS 1875/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 11.11.2014 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce AB 4 B. V., soukromá společnost s ručením ome zeným, reg. č. 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, právně zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem, se sídlem Blatného 1885/36, 616 00 Brno-Žabovřesky, proti žalovanému VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., IČ 25466763, se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, insolvenčního správce dlužníka Petra Jahnela, právně zastoupenému JUDr. Martinem Janákem, advokátem, se sídlem Palackého 389/7, Plzeň

o žalobě na určení popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce, přihlášená do insolvenčního říze ní, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 1875/2013, přihláškou č. P5 ve výši 95 184,02 Kč, je po právu.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení. (KSUL 79 INS 1875/2013)

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem vede insolvenční řízení dlužníka Petra Jahnela pod sp. zn. KSUL 79 INS 1875/2013, kdy insolvenčním správcem byla ustanovena společnost SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s. (nyní VRŠANSKÝ a spol., v.o.s.). Žalobce přihlásil do tohoto insolvenčního řízení svoji pohledávku v celkové výši 95.184,02 Kč s tím, že se jedná o postoupenou pohledávku původního věřitel HOME CREDIT a.s., která vznikla na základě úvěrové smlouvy. Uvedená pohledávka byla popřena na přezkumném jednání insolvenčním správcem. Důvodem popření byla skutečnost, že žalobce nedoložil smlouvu o postoupení pohledávky mezi ním a původním věřitelem, ačkoliv byl insolvenčním správcem vyzván k doplnění přihlášky. Žalobce přihlášku nedoplnil o přílohu, smlouvu o postoupení pohledávky a správce nemohl dovodit žalobcovu aktivní legitimaci. Žalobce včas podal incidenční žalobu proti insolvenčnímu správci o určení popření nevykonatelné pohledávky. V žalobě žalobce tvrdil, že dlužník uzavřel dne 7. 10. 2007 s původním věřitelem, společností HOME CREDIT a.s. úvěrovou smlouvu č. 3810072931 a na základě § 524 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku byla postoupena pohledávka z původního věřitele na žalobce. Pokud žalobce nepředložil smlouvu o postoupení pohledávky, tak je to tak zcela správné. Žalobce připomenul závěry Nejvyššího soudu České republiky, mimo jiné vyjádřeny v rozhodnutí 31 Cdo 1328/2007 s tím, že otázka platnosti postoupení není ve vztahu mezi postupníkem a dlužníkem významná, protože dlužník nemá zpravidla možnost posoudit, zda smlouva, na základě které k postoupení došlo, je platná. Dlužník tedy platí tomu, o kom ví, že je jeho věřitel a to se dozví pouze z oznámení o postoupení pohledávky, nikoliv ze smlouvy samé. Žalobce dovozoval, že pokud k prokázání aktivní legitimace dlužníkovi postačuje pouze oznámení o postoupení pohledávky, tak to musí stačit i insolvenčnímu správci, či soudu.

Z dopisu a doručného listu soud zjistil, že postoupení pohledávky mezi původním věřitelem a žalobcem bylo oznámeno dlužníkovi poštovní zásilkou, odeslanou dne 5. 2. 2013 na jeho doručovací adresu, čímž se toto oznámení dostalo do sféry dispozice dlužníka. Dále soud provedl důkaz přihláškou pohledávky, podle které žalobce přihlásil částku 95.184,02 Kč jako jistinu úvěrového dluhu, který vznikl na základě úvěrové smlouvy, kterou dlužník uzavřel s původním věřitelem HOME CREDIT a.s. Dále byl proveden důkaz úvěrovou smlouvou, podle které soud zjistil, že si dlužník půjčil od původního věřitele HOME CREDIT a.s. částku 100.000,-Kč dne 11. 10. 2008 a dluží částku v přihlášené výši (listina o čerpání a splácení úvěru) Z dopisu označenému oznámení o postoupení pohledávky soud zjistil, že společnost HOME CREDIT a.s. dlužníkovi oznámila, že postoupila pohledávku na společnost AB 5 B. V., soukromou společnost s ručením omezeným, a aby od této chvíle platil přímo této společnosti.

Soud rozhodoval dvě obdobné věci a dospěl k názoru, že žaloba je nedůvodná, protože žalobce neprokázal svoji aktivní legitimaci. Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce zaujal opačné stanovisko a rozsudky Krajského soudu v Ústí nad Labem změnil tak, že rozsudkem 104 VSPH 249/2014 určil, že pohledávka žalobce je po právu a odkázal na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 2276/08 z 24.2.2011 a rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 1328/2007. Splněním notifikační povinnosti se postupník pohledávky stává aktivně legitimovaným ve sporu o pohledávku. Notifikační povinnost postupitel vůči dlužníkovi splnil, a protože insolvenční správce nepopíral pohledávku z jiných důvodů, než nedostatku (KSUL 79 INS 1875/2013) aktivní legitimace věřitele, bylo možné žalobě vyhovět. Vrchní soud v Praze, jehož názorem je Krajský soud vázán, dal najevo, že aktivní legitimaci věřitel má. Ohledně existence a výše pohledávky nebylo mezi účastníky sporu, ani nebyla popřena z tohoto důvodu. Soud proto žalobě vyhověl.

Soud nepřiznal účastníkům náhradu nákladů řízení. Podle ust. § 202 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud nemohl přiznat náhradu nákladů řízení žalobce proti insolvenčnímu správci, i když by podle ust. § 142 o.s.ř. měl nárok na náhradu nákladů řízení.

Po uče ní :

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 11. listopadu 2014

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová