79 ICm 2793/2013
č. j. 79 ICm 2793/2013 (KSUL 79 INS 20581/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Euro Benefit a.s., IČ 25120514, se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, právně zastoupeného Mgr. Janem Petříkem, advokátem, se sídlem Týnská 633/12, 110 00 Praha 1-Staré Město, proti žalovanému VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., IČ 25466763, se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, insolvenčního správce dlužníků: a) Martin anonymizovano , anonymizovano , b) Michaela anonymizovano , nar. 15.07.1983, oba trvale bytem Bořivojova 3129, 415 01 Teplice, právně zastoupenému JUDr. Martinem Janákem, advokátem, se sídlem Palackého 7, 301 00 Plzeň o určení popřených nevykonatelných pohledávek

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení, vedeného ve věci dlužníka Martina anonymizovano a Michely anonymizovano Krajským soudem v Ústí nad Labe m pod sp. zn. KSUL 79 INS 20581/2012, přihlášená přihláškou P4, je ve výši popřené insolvenčním správce m 76.269,20 Kč a 67.158,00 Kč po právu, se zamítá.

II. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení, vedeného ve věci dlužníka Martina anonymizovano a Michaely anonymizovano Krajským (KSUL 79 INS 20581/2012)

soudem v Ústí nad Labe m pod sp. zn. KSUL 79 INS 20581/2012, přihlášená přihláškou P5 ve výši popřené insolvenčním s právcem VRŠANSKÝ a spol. v.o.s., tedy 150.000,-Kč a 5.600,-Kč po právu, se zamítá.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 6.800,-Kč k rukám JUDr. Martina Janáka.

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem vede insolvenční řízení dlužníků Martina anonymizovano a Michaly anonymizovano pod sp. zn. KSUL 79 INS 20581/2012, ve kterém byla insolvenčním správcem ustanovena SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s. (nyní VRŠANSKÝ a spol., v.o.s.). Do insolvenčního řízení se přihlásil žalobce přihláškou ze dne 13. 12. 2012 s pohledávkou v celkové výši 331.341,80 Kč, přihláškou označenou P4 a přihláškou označenou P5 ze dne 17.12.2012 přihlásil žalobce pohledávku v celkové výši 155.600,-Kč. Pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné. Při přezkumném jednání dne 30. 07. 2013 byly přihlášené pohledávky popřeny, a to ohledně přihlášky P4 ve výši 143.427,20 Kč a P5 ve výši 155.600,-Kč, když přihláška P4 byla popřena co do pravosti smluvní pokuty ve výši 76.269,20 Kč a to jako nevykonatelná, protože rozhodčí doložka, kterou byla smluvní pokuta přiznána je neplatná a náklady rozhodčího řízení ve výši 67.158,-Kč také z důvodu neplatně sjednané rozhodčí doložky. Ohledně přihlášky P5 byla popřena ve výši 150.000,-Kč z důvodu neprokázání vzniku a nepřiměřenosti sankce, a 5.600,-Kč nákladů exekučního řízení, které nebyly doloženy. Žalobce po výzvě podal včas dne 15. 08. 2013 žalobu, kterou se domáhá, aby soud určil, že popřené pohledávky jsou po právu. V žalobě žalobce tvrdí, že je na správci, zda považuje za pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, současně namítá, že rozhodčí doložka, která byla sjednána ke smlouvě o úvěru č. 8000002796 ze dne 21. 08. 2008, byla sjednávána v souladu se zákonem o rozhodčích řízeních, které bylo zahájeno dne 19. 05. 2009 a rozhodčí nález byl vydán 29. 07. 2010, tedy před účinností zákona č. 19/2012. Až tato novela zaváděla důvod neplatnosti rozhodčí doložky § 3. S ohledem na ústavní požadavek, že pravá zpětná účinnosti je protiústavní, tedy rozhodčí řízení, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti novely, se posuzují podle zákona č. 216/1994 ve znění účinném v době uzavření rozhodčí smlouvy, nemůže být rozhodčí doložka sjednaná mezi žalobcem a dlužníky neplatná, protože byla sjednávána podle tehdy platných právních předpisů. Pokud jde o přihlášku P5, tak smluvní pokuta za víceré porušení smlouvy o zajišťovacím převodu práva a dohody o uznání dluhu ze dne 13. 08. 2008, resp. 21.08.2008, je po právu. Dlužníci byli povinni vyklidit předmětnou nemovitost, předat klíče a sepsat souhlasné prohlášení o neexistenci omezení vlastnického práva. Dlužníci tyto své smluvní povinnosti ve stanovených lhůtách nesplnili a neposkytli žalobci jakoukoliv součinnosti, proto vznikl žalobci nárok vymáhat na nich smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč a 5.600,-Kč.

Žalovaný s žalobou nesouhlasil. Ohledně přihlášky P4, uvedl, že ji tuto popřel, protože z přihlášky pohledávky ani jejího doplnění nebylo vůbec zřejmé za porušení jaké povinnosti je smluvní pokuta požadována, resp. kdy se stala splatnou, a ani z příloh ani z doplnění (KSUL 79 INS 20581/2012) přihlášky není zřejmé za porušení které povinnosti je smluvní pokuta požadována, pouze v listině označené jako evidence úvěrů se objevují údaje pokuta s uvedením splatnosti a výše, a listina označená jako rozhodčí nález pak pouze obsahuje zmínku o tom, že žalobce žádá zaplacení pokut celkem v popřené výši 76.269,20 Kč s odkazem na ust. Všeobecných obchodních podmínek žalobce. Přihlášku P5, žalovaný popřel, protože představuje pohledávku vymezenou neurčitě jako sankce dle bodu VII smlouvy. 3x 50.000,-Kč z důvodu prodlení se splácením (neplacením úvěru) nad to ve výši odporující dobrým mravům.

Insolvenční zákon dává ve svém ust. § 199 dává insolvenčnímu správci možnost popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem. Věřitel se ztotožnil s názorem správce, že může pohledávku, přihlášenou jako vykonatelnou, popřít jako nevykonatelnou a podal incidenční žalobu.

Oba účastníci dali najevo, že netrvají na ústním jednání, soud tedy rozhod bez jednání.

Z přihlášky č. P4 soud zjistil, že se do insolvenčního řízení KSUL 79 INS 20581/2012 přihlásil žalovaný s pohledávkou ve výši, 331.431,80 Kč přihlášce byl uveden jen vykonatelný titul pro vymáhání pohledávky, a to rozhodčí nález č. j. 2544/2009 ze dne 29.7.2010 na částku 214 481,30 Kč a náklady právního zastoupení v rozhodčím řízení ve výši 116 860,50 Kč. Přílohou přihlášky je pak rozhodčí nález Mgr. Lenky Kolačkovské ze dne 29. července 2010 s doložkou právní moci dne 4. 10. 2010. k výzvě správce věřitel přihlášku doplnil o důvod vzniku pohledávky, a to, že se jedná o pohledávku za smlouvy o úvěru č. 8000002796 ze dne 21. 8. 2008 spolu s příslušenstvím a smluvními sankcemi. Dále měl soud k dispozici smlouvu o úvěru číslo 8000002796, podle níž poskytl věřitel dlužníkům úvěr ve výši 250.000 Kč a oni se zavázali splatit jej částkami 8.011 Kč měsíčně, při počtu splátek 60. Ze všeobecných obchodních podmínek pak vyplývají vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. Ke dni 29. 1. 2010 byl dluh zesplatněn pro porušení povinností dlužníků a dluh na úvěru byl vyčíslen částkou 246.219,70 Kč, dluh na poplatcích 100,-Kč, dluh na úroku z prodlení s placením pravidelných splátek ve výši 277,50 Kč a smluvní pokuty celkem ve výši 76.269,20 Kč. Dlužníci poté ještě uhradili 12.011,-Kč.

Po zhodnocení provedených důkazů soud dospěl k následujícím skutkovým zjištěním. Mezi žalovaným a dlužníky-úpadci byla uzavřena 21. 08. 2008 úvěrová smlouva, kterou dlužníci neplnili. Obsahovala rozhodčí doložku, podle níž spory, vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány buď u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a ve věci bude rozhodováno bez jednání, nebo spory budou rozhodovány rozhodcem, Mgr. Lenkou Koláčkovskou a bod 11.2 smluvních podmínek žalobce obsahoval i stručná pravidla rozhodčího řízení. Rozhodčí doložka, sjednaná ve všeobecných obchodních podmínkách spotřebitelského úvěru žalovaného je absolutně neplatná Absolutní neplatnost rozhodčí doložky způsobuje ujednání, kterým byla vyloučena pravomoc obecných soudů a založena pravomoc jediného rozhodce. Dlužníci neměli možnost podílet se na výběru rozhodce a rozhodce takto nemusel být nestranný. Nic na tom nemění skutečnost, že mohl být ustanoven Rozhodčí soud. Toho věřitel nevybral a spor nechal rozhodnout rozhodkyni Mgr. Koláčkovskou. Spotřebiteli ve spotřebitelských smlouvách by měla být poskytována větší (KSUL 79 INS 20581/2012) ochrana než tomu, kdo spotřebitelské služby či smlouvy nabízí. Žalovaný sám vybral způsob určení rozhodce pro vyřešení sporu mezi ním a dlužníky. Ujednání o rozhodčí doložce způsobilo nerovnováhu v postavení stran spotřebitelského úvěru, kdy dlužník neměl možnost podílet se na výběru rozhodce a takto sjednána rozhodčí doložka nemohla založit pravomoc rozhodce, který nakonec rozhodčí nález vydal. Rozhodčí nález, ač opatřen doložkou právní moci je nicotný. Navíc pokud ve všeobecných ustanoveních o rozhodčím řízení věřitel vyloučil ústní jednání, ubral tak dlužníkům možnost bránit se účinněji a byla porušena zásada rovnosti stran v řízení. Rozhodčí řízení nemůže účastníky sporu zkrátit na jejich právech, a pokud občanský soudní řád dává možnost nařízení ústního jednání, respektive ústní jednání se nenařizuje, jen pokud s tím všichni účastníci souhlasí, není možné, aby byla pravidly rozhodčího řízení možnost nařízení jednání jednostranně vyloučena.

Z přihlášky P5 soud zjistil, že se do insolvenčního řízení KSUL 79 INS 20581/2012 přihlásil žalovaný s pohledávkou ve výši 150.000,-Kč, přičemž jako důvod vzniku pohledávky uvedl smlouvu o zajišťovacím převodu práv a dohodu o uznání dluhu ze dne 13. 8. 2008 a dále věřitel přihlásil náklady exekučního řízení ve výši 5.600,-Kč.

Soud měl k dispozici notářský zápis ze dne 21.8.2008 podle nějž dlužníci uznali dluh ve výši 250.000,-Kč a příslušenství, celkem ve výši 480.660,-Kč, vzniklé na základě smlouvy o úvěru (nikoli na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva). Zavázali se, že dluh bude splacen splátkami ve výši 8.011,-Kč měsíčně. K zajištění dluhu dlužníci uzavřeli s věřitelem smlouvu o zajišťovacím převodu práva k nemovitostem na LV č. 296 pro obec a k.ú. Srbice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. Byly zakotveny povinnosti dlužníků, v prodlení se splacením byť jediné splátky, vyklidit nemovitosti, které jsou předmětem zajišťovacího převodu práv, předat klíče. Dále měl soud k dispozici smlouvu o zajišťovacím převodu práva a dohodu o uznání a splnění dluhu ze dne 13. 8. 2008, nikoli ve formě notářského zápisu, podle níž se dlužníci zavázali zaplatit vždy 50.000,-Kč jako smluvní pokutu za porušení povinností 1) vyklidit nemovitosti do 5 dnů od zániku rozvazující podmínky, 2) předat věřiteli klíče od nemovitostí a 3) sepsat prohlášení, že pohledávka, vzniklá smlouvou o úvěru s věřitelem nebyla řádně a včas zaplacena. Z uznání dluhu, provedeného notářským zápisem však nevyplývá, že dlužníci uznali právě smluvní pokuty ve shora uvedené výši. Mělo se jednat o příslušenství pohledávky podle smlouvy o úvěru. K výzvě insolvenčního správce věřitel neuvedl nic nového k přihlášce a smlouvu o úvěru nezaložil (soud ji měl k dispozici v přihlášce P4 v přemětném řízení). Ve smlouvě o úvěru však smluvní pokuty uvedeny nejsou. Soud má za to, že žalobce nedostatečně doložil vznik pohledávky, ač byl správcem vyzván. Z přiložených listin právní důvod vzniku pohledávek nevyplývá.

Ze shora uvedených důvodů soud žalobu zamítl.

Ohledně nákladů řízení soud rozhodl ve smyslu ust. § 142 o.s.ř., podle nějž účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V posuzované věci skutečnost, že insolvenční správce je sám advokátem, nezavdává příčinu k tomu, aby se nemohl nechat zastoupit jiným advokátem a takto by neměl nárok na náhradu nákladů řízení a (KSUL 79 INS 20581/2012) veškeré právní záležitosti i zastupování před soudem by si měl vyřizovat sám. Takto by byl znevýhodněn oproti insolvenčním správcům, kteří právnické vzdělání nemají a v rámci insolvence např. ačkoliv mají vzdělání ekonomické, daňová přiznání i účetnictví nechávají vést také osoby odlišné a jedná se o náklad účelně vynaložený se správou a udržením majetkové podstaty. Náklady řízení se skládají z odměny advokáta podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu, 2 úkonů ve výši 3.100,-Kč podle ust. § 7 bod 5 citované vyhlášky a 2 režijních paušálů po 300,-Kč podle ust. § 13 citované vyhlášky).

Po uče ní :

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 11. listopadu 2014 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková