79 ICm 2769/2012
č. j. 79 ICm 2769/2012-31 (KSUL 79 INS 2957/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 23.04.2013 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobkyně Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrbenského 295, 417 05 Osek u Duchcova, proti žalované Blance Kre anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 64, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

o určení pravosti, výše nebo pořadí pohle dávky

takto:

I. Žaloba ze dne 25. 9. 2012, kterou se žalobkyně domáhala určení pravosti své popřené pohledávky ve výši 32.670,00 Kč, přihlášené do insolvenčního říze ní vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labe m pod spisovou značkou KSUL 79 INS 2957/2012, přihláškou P3 se zamítá.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem je vedeno insolvenční řízení úpadkyně Blanky Kre anonymizovano , pod sp.zn. KSUL 79 INS 2957/2012. Do tohoto insolvenčního řízení přihlásila (KSUL 79 INS 2957/2012)

žalobkyně svoji pohledávku ve výši 32.670,-Kč z titulu nezaplaceného mzdového nároku. Přihláška byla evidována pod č. P3. V přihlášce žalobkyně uvedla, že jí úpadkyně Blanka Kre anonymizovano dluží 32.670,-Kč, splatných od 25.02.2012. K přihlášce připojila pracovní smlouvu, ze které vyplynulo, že byla zaměstnána u HOPEC s.r.o. jako pomocná pekařka od 16.04.2008 výpověď z pracovního poměru, ze které vyplývá, že jí byla dána společností HOPEC s.r.o.. Dále zápočtový list-potvrzení o zaměstnání, ze kterého bylo zjištěno, že také byla zaměstnána u HOPEC s.r.o.. Potvrzení, ze kterého vyplynulo, že Blanka Kre anonymizovano , jednatelka společnosti HOPEC s.r.o. sdělila úřadu práce, že žalobkyně neobdržela odstupné a potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti z 11.04.2012, ze kterého vyplývá, že byla žalobkyně zaměstnána u HOPEC s.r.o. od 16.04.2008 do 31.01.2012. Insolvenční správce na přezkumném jednání dne 21.08.2012 popřel přihlášenou pohledávku žalobkyně v plném rozsahu s tím, že pohledávka nevznikla, byla popřena do pravosti. Insolvenční správce dovodil, že přihláška je přihlášena do insolvenčního řízení fyzické osoby, ačkoliv žalobkyně byla zaměstnána u společnosti HOPEC s.r.o.. Vyrozumění bylo žalobkyni doručeno. Ve lhůtě 30 dnů žalobkyně podala žalobu.

Soud v posuzované věci dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Pokud vycházel z listin, které byly k žalobě přiloženy, i ze samotné přihlášky dospěl k závěru, že jednak je žaloba směrována proti Blance Kre anonymizovano , nikoliv proti insolvenčnímu správci, takže už z tohoto důvodu, že je žalován někdo, kdo není pasivně legitimován, ačkoliv o pasivní legitimaci byla žalobkyně řádně poučena insolvenčním správcem. Navíc ze všech listin vyplývá, že u úpadkyně Blanky Kre anonymizovano žalobkyně nebyla nikdy zaměstnána, byla zaměstnána u společnosti s ručením omezeným HOPEC s.r.o.. Blanka Kre anonymizovano jí tedy jako fyzická osoba nemůže nic dlužit z titulu mzdových nároků, kterých se žalobkyně domáhala. Soud proto žalobu zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků, když ve věci úspěšné žalované náklady řízení nevznikly. Od soudního poplatku byla žalobkyně osvobozena.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 23. dubna 2013

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková