79 ICm 2754/2014
79 ICm 2754/2014-30 č. j. KSUL 79 INS 635/2014-C2-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 30. 06. 2015 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Mgr. Martina Koláře, insolvenčního správce dlužnice Petry Petrašovičové, bytem Teplická 387/108, Děčín, PSČ 405 02, se sídlem kanceláře Masarykovo náměstí 3/3, Děčín 1, PSČ 405 01, IČ: 66249996, zastoupeného Mgr. et Mgr. Milanem Svobodou, advokátem, se sídlem Tyršova 1434/4, Děčín PSČ 405 01, proti žalovanému Regib, spol. s r.o., IČ: 60747544, se sídlem Přerovská 485/35, Olomouc-Holice, PSČ 779 00, zastoupeného JUDr. Janem Paroulkem, advokátem, se sídlem Čelakovského 6, Blansko

o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba o popření vykonatelné pohledávky, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSUL 79 INS 635/2014)

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem vede pod sp. zn. KSUL 79 INS 635/2014 insolvenční řízení dlužnice Petry Petrašovičové, řízení bylo zahájeno na návrh dlužnice dne 13. 01. 2014. Soud zjistil úpadek dlužnice a nařídil první přezkumné jednání a následně i zvláštní přezkumné jednání na 15. 07. 2014, při kterém žalobce popřel přihlášku č. 2 věřitele č. 2, co do částky 69.550,56 Kč, co do pravosti a výše. Důvodem popření bylo neprokázání kauzálního důvodu směnky .

Pohledávku žalovaný přihlásil jako vykonatelná v částce 58.541,-Kč. Žalobce podal dne 14. 08. 2014, tedy včas, žalobu na popření vykonatelné pohledávky s tím, že pohledávka (dílčí 1) ve výši 59.009,36 Kč, která sestává z jistiny ve výši 48.000,-Kč, představující pohledávku ze směnky, a příslušenství ve výši 11.009,36 Kč. Tuto částku tvoří směnečný úrok ve výši 10.849,36 Kč a směnečná odměna ve výši 160,-Kč. Jako dílčí pohledávku č. 2 přihlásil žalovaný částku ve výši 10.541,20 Kč představující přiznanou náhradu nákladů směnečného řízení a i tuto pohledávku insolvenční správce popřel co do pravosti v plné výši jako pohledávku vykonatelnou. Důvodem popření byl názor insolvenčního správce, že nelze zneužívat směnečných institutů v neprospěch jedné ze smluvních stran, protože by docházelo k porušování zásadní zásady insolvenčního řízení a jedna skupina věřitelů by byla zvýhodněna oproti skupinám věřitelů jiných, tedy, že věřitelé s pohledávkou ze směnky by byli zvýhodněni, oproti všem ostatním věřitelům, s nevykonatelnými i vykonatelnými pohledávkami. Dále žalobce obsáhle vysvětlil institut směnky a zkracujícího úkonu, což učinil i znovu v následné replice na nesouhlas s žalobou, který vyslovil žalovaný.

Žalovaný s žalobou nesouhlasil a v písemném vyjádření uvedl, že přihlásil pohledávku jako pravomocně přiznanou soudem a vykonatelnou, v přihlášce byl současně přiložen pravomocný a vykonatelný titul s vyznačenými doložkami právní moci a pokud žalobce uvádí, že žádné protiplnění poskytnuté věřitelem dlužníkovi patrně nikdy nebylo, tak zde je důkazní břemeno na jeho straně. Navíc směnka ke své platnosti nepotřebuje žádnou kauzu, zcela postačuje, že je dlužníkem podepsána. Pokud by dlužník chtěl ve věci sdělit, že podpis na směnce není jeho, či vznést jiné námitky, věci se týkající, mohl toto učinit v nalézacím řízení, což v posuzované věci neučinil a přestože bylo Krajským soudem v Ústí nad Labem řádně vedeno řízení pod sp. zn. 20 Cm 104/2013, nijak se dlužník proti směnce nebránil. Navrhl, aby soud žalobu zamítl a přiznal mu náhradu nákladů řízení.

Soud měl kromě insolvenčního spisu, ze kterého cituje na úvodu tohoto odůvodnění, k dispozici i přihlášku pohledávky, kterou soudu zaslal žalovaný. Přihlásil jednak částku 48.000,-Kč, jako jistinu ze směnečného platebního rozkazu a jednak pro částku 11.009,36 Kč jako směnečný úrok ve výši 6 % ročně a směnečnou odměnu ve výši 160,-Kč. Dále přihlásil částku ve výši 10.541,20 Kč jako náhrada nákladů přiznanou směnečným platebním rozkazem. Soud měl také k dispozici kopii směnky a kopii vykonatelného směnečného rozkazu. (KSUL 79 INS 635/2014)

Soud žalobu zamítl, když shledal, že je nedůvodná, neboť se jedná o vykonatelnou pohledávku, která byla přiznána pravomocným rozhodnutím soudu a s ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále již IZ), vyplývá, že důvodem popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu může být jen skutečnost, která nebyla uplatněna dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Podle odst. 2 citovaného ustanovení nemůže být důvodem popření jiné právní posouzení věci. V posuzované věci byla pohledávka věřiteli přiznána pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu, směnečným platebním rozkazem, proti kterému dlužnice nijak nebrojila v nalézacím řízení. Charakter směnečného řízení je velmi přísný i v nalézacím řízení, ale lze během něj použít obranu. Úkolem věřitele, který přihlásí svoji pohledávku do insolvenčního řízení na základě pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodně není prokazovat (poté, kdy proběhlo směnečné řízení a má k dispozici originál směnky, navíc nikdo nepopírá, že tuto směnku dlužnice podepsala), že na základě této směnky dlužnici poskytl protiplnění. Bylo zcela na vůli dlužnice, zda směnku podepíše i se všemi důsledky, které takovýto podpis obnáší a zcela na vůli dlužnice bylo také, zda se bude ve směnečném řízení jakkoli bránit. Dlužnice tak neučinila. Žalobce neexistenci protiplnění, podpisu neprokazoval a ani netvrdil, pouze sdělil soudu své dojmy. Uplatňovaný nárok žalovaného vyplývá z pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu a z jeho obsahu je zřejmé, že bylo vydáno v souladu se zákonem.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků, protože ač ve věci úspěšný žalovaný byl zastoupen advokátem, podle ust. § 202 odst. 1 IZ, ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolventnímu správci, i když ten ve věci úspěch neměl.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 30. června 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová