79 ICm 2753/2014
79 ICm 2753/2014-25 KSUL 79 INS 635/2014-C1-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 30. 06. 2015 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Mgr. Martina Koláře, insolvenčního správce Petry Petrašovičové, bytem Teplická 387/108, Děčín, PSČ 405 02, se sídlem kanceláře Masarykovo náměstí 3/3, Děčín 1, PSČ 405 01, IČ: 66249996, zastoupeného Mgr. et Mgr. Milanem Svobodou, advokátem, se sídlem Tyršova 1434/4, Děčín PSČ 405 01, proti žalovanému ALTEA real estate s.r.o., IČ: 28240472, se sídlem Kyselova 1185/2, Praha PSČ 182 00,

o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba na popření vykonatelné pohledávky, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem vede pod sp. zn. KSUL 79 INS 635/2014 insolvenční řízení dlužnice Petry Petrašovičové, kdy toto řízení bylo zahájeno na návrh dlužnice dne 13. (KSUL 79 INS 635/2014)

01. 2014. Byl zjištěn úpadek dlužnice a nařízeno první přezkumné jednání a následně i zvláštní přezkumné jednání na 15. 07. 2014, při kterém byla přihláška č. 1 věřitele č. 1, žalovaného popřena, co do částky 59.536,-Kč, co do pravosti a výše, přičemž důvodem bylo neprokázání kauzálního důvodu směnky. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná v částce 58.541,-Kč. Žalobce podal dne 14. 08. 2014, tedy včas, žalobu na popření vykonatelné pohledávky s tím, že pohledávka dílčí 1 ve výši 59.536,-Kč se sestává z jistiny ve výši 48.000,-Kč, představující pohledávku ze směnky a příslušenství ve výši 11.196,-Kč, sestávající ze směnečného úroku ve výši 11.196,-Kč. Tuto pohledávku insolvenční správce popřel co do pravosti v plné výši, přičemž jistina byla přihlášena a popřena jako pohledávka nevykonatelná. Jako pohledávku č. 2 přihlásil žalovaný a směnečnou odměnu ve výši 160,-Kč tuto pohledávku insolveční správce také popřel co do pravosti v plné výši jako pohledávku vykonatelnou. Důvodem popření je skutečnost, že nelze zneužívat směnečných institutů v neprospěch jedné ze smluvních stran, protože by docházelo k porušování zásadní zásady insolvenčního řízení, jedna skupina věřitelů by byla zvýhodněna oproti skupinám věřitelů jiných, tedy, že věřitelé s pohledávkou ze směnky by byli zvýhodněni, oproti všem ostatním věřitelům, s nevykonatelnými i vykonatelnými pohledávkami. Dále žalobce obsáhle vysvětlil institut směnky a zkracujícího úkonu, což učinil i v následné replice na nesouhlas s žalobou, který vyslovil žalovaný. Žalovaný uvedl, že přihlásil pohledávku jako pravomocně přiznanou soudem a vykonatelnou, v přihlášce byl současně přiložen pravomocný a vykonatelný titul s vyznačenými doložkami právní moci a pokud žalobce uvádí, že žádné protiplnění poskytnuté věřitelem dlužníkovi patrně nikdy nebylo, tak zde je důkazní břemeno na jeho straně. Navíc směnka ke své platnosti nepotřebuje žádnou kauzu, zcela postačuje, že je dlužníkem podepsána. Pokud by dlužník chtěl ve věci sdělit, že podpis na směnce není jeho, či vznést jiné námitky, věci se týkající, mohl toto učinit v nalézacím řízení, což v posuzované věci neučinil a přestože bylo Krajským soudem v Ústí nad Labem řádně vedeno řízení pod sp. zn. 7 Cm 65/2013, nijak se dlužník proti směnce nebránil. Navrhl, aby soud žalobu zamítl a přiznal mu náhradu nákladů řízení.

Soud měl kromě insolvenčního spisu, ze kterého cituje na úvodu tohoto odůvodnění, k dispozici i přihlášku pohledávky, kterou soudu zaslal žalovaný, jednak pro částku 48.000,-Kč jako jistinu ze směnečného platebního rozkazu ze dne 2.4.2013 a jednak pro částku 11.196,-Kč jako směnečný úrok ve výši 6 % ročně a směnečnou odměnu ve výši 160. Soud měl také k dispozici kopii směnky a kopii vykonatelného směnečného rozkazu.

Soud žalobu zamítl, neboť se jedná o vykonatelnou pohledávku, která byla přiznána pravomocným rozhodnutím soudu a s ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále již IZ), vyplývá, že důvodem popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu může být jen skutečnost, která nebyla uplatněna dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Podle odst. druhého citovaného ustanovení nemůže být důvodem popření jiné právní posouzení věci. V posuzované věci byla pohledávka věřiteli přiznána pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu, směnečným platebním rozkazem, proti kterému dlužnice nijak nebrojila v nalézacím řízení. Je pravda, že charakter směnky a směnečného řízení je velmi přísný a i v nalézacím řízení, ale soud má za to, že rozhodně není úkolem věřitele, který přihlásí svoji pohledávku do insolvenčního řízení na základě pravomocného rozhodnutí soudu, a to směnečného platebního rozkazu, poté, co proběhlo směnečné řízení a má k dispozici originál směnky, navíc nikdo nepopírá, že tuto směnku dlužnice podepsala, prokazovat, že na základě této směnky dlužnici poskytl jakékoliv protiplnění. Bylo zcela na vůli dlužnice, zda směnku (KSUL 79 INS 635/2014) podepíše i se všemi důsledky, které takovýto podpis obnáší a zcela na vůli dlužnice bylo také, zda se bude ve směnečném řízení nějakým způsobem bránit a uvede nějaké skutečnosti na svoji obranu, což neučinila. Navíc ani sama pohledávku nepopřela, neuváděla, že by směnku nepodepsala a že by byla nějak účelová, to ostatně v řízení žalobce nijak neprokazoval, pouze tyto skutečnosti dovozuje. Soud proto žalobu zamítl.

Uplatňovaný nárok žalovaného vyplývá z pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu a z jeho obsahu je zřejmé, že bylo vydáno v souladu se zákonem.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků, protože ač ve věci úspěšný žalovaný byl zastoupen advokátem, podle ust. § 202 odst. 1 IZ, ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolventnímu správci, i když ten ve věci úspěch neměl.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 30. června 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Jana Okrutová