79 ICm 2631/2015
č. j. 79 ICm 2631/2015-29 KSUL 79 INS 9321/2015-C1-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 25. 08. 2015 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní v právní věci žalobce Mgr. Martina Kuře, IČO: 44207336, insolvenčního správce se sídlem Kostelní náměstí 233/1 412 01 Litoměřice, proti žalovanému MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. v likvidaci, IČO: 25438832, se sídlem J. Skupy 2522, 434 01 Most, právně zastoupeného JUDr. Janem Růžkem, advokátem, se sídlem Poděbradova 751, 440 01 Louny

o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného, přihlášená v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 9321/2015, přihláškou P1, není ve výši 18.891,00 Kč pohledávkou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSUL 79 INS 9321/2015)

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Ústí nad Labem se vede insolvenční řízení dlužnice Hany Novákové, pod sp. zn. KSUL 79 INS 9321/2015-A-8, kdy byl soudem postupně zjištěn její úpadek a následně schváleno oddlužení. Do insolvenčního řízení přihlásil žalobce přihláškou P1 částku 882.860,40 Kč a tato pohledávka byla téměř celé při přezkumném jednání insolvenčním správcem uznána, insolvenční správce popřel pouze dílčí přihlášku P1/5, ve výši 18.891,00 Kč s tím, že tato pohledávka byla promlčena. Pohledávka byla přihlášena ve výši 8.650,00 Kč na jistině a na příslušenství ve výši 10.241,00 Kč. Příslušenství představuje poplatek z prodlení. Vykonatelnost částky 18.891,00 byla doložena platebním rozkazem 23 RO 3432/2003-5 ze dne 16. 02. 2004, který nabyl právní moci 27. 03. 2004.

Žalobce podal včas u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu, kterou se domáhá, aby bylo určeno, že pohledávka v částce 18.891,00 Kč není po právu, právě proto, že byla promlčena.

Žalovaný s žalobou nesouhlasil a uvedl, že pohledávku vymáhá exekučně, a i když to neuvedl v přihlášce pohledávky, měl jej správce vyzvat k doplnění přihlášky tak, aby bylo postaveno na jisto, zda neexistují nějaké skutečnosti, které by mohly zapříčinit přerušení promlčecí doby. Žalovaný ke svému vyjádření přiložil i exekuční příkaz soudního exekutora JUDr. Jiřího Janečka PhD.

Na základě listin, které měl soud k dispozici, došel k následujícím zjištěním. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou P1 částku 882.860,40 Kč, která se skládá z několika pohledávek, a to dílčí 1 celkem 87.956,30 Kč, dílčí 2 23 607,80 Kč, dílčí 3 ve výši 89 094,90 Kč, dílčí 4, celkem 111 105,20 Kč, dílčí 5 ve výši 18 891,60 Kč dílčí 6 ve výši 114 961,80, dílčí 7 ve výši 123 456,80, dílčí 8 ve výši 246 074,30 Kč, dílčí 9 ve výši 5.879,00 Kč a dílčí 10 ve výši 51 038,70 Kč. Z těchto pohledávek popřel insolvenční na přezkumném jednání dne 23. 6. 2015 dílčí pohledávku č. 5 ve výši 18.891,00 Kč, protože s obsahu přihlášky vyplývá, že pohledávka je přihlášena jako vykonatelná, přiznaná pravomocně platebním rozkazem Okresního soudu v Mostě ze dne 16. 2. 2014. Přihláška věřitele, žalovaného došla na soud dne 29. 4. 2015. Věřitel v přihlášce neuvedl, že je vymáhána exekučně.

Podle ustanovení § 174 a následujících insolvenčního zákona, musí přihláška pohledávky, kromě obecných náležitostí podání, obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Pokud jde o pohledávku zajištěnou i druh zajištění a dobu vzniku a pokud jde o pohledávku vykonatelnou i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá. Skutečnost, že žalovaný nepřiložil k přihlášce listiny, které dokládají, že jeho pohledávka není promlčená, není skutečností, pro kterou by insolvenční správce měl přihlašovatele vyzývat, aby přihlášku doplnil. Věřitel si má být vědom skutečnosti, že je povinen přihlásit přihlášku úplně správně a vypočíst v ní pohledávky, jichž se domáhá, tak, aby tento výpočet mohl provést i insolvenční (KSUL 79 INS 9321/2015) správce a posléze např. soud a k pohledávce připojit všechny listiny, které pohledávku prokazují. Insolvenční správce vyzve věřitele k doplnění či opravě přihlášky, když si není jist výpočtem, nebo k přihlášce nejsou připojeny listiny, prokazující její vznik. Ohledně popřené pohledávky tyto pochybnosti nevznikly. Pohledávka byla uplatněna řádně a není povinností správce upozorňovat dlužníka na možné promlčení. Pokud žalovaný nepřiložil k přihlášce listiny, prokazující její vymáhání v době přihlášení, nejednalo se o vadu přihlášky, k níž by insolvenční správce byl povinen vyzývat žalovaného, aby listiny připojil.

O nákladech řízení soud rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků, žalobce, který měl ve věci úspěch, vůči žalovanému náhradu nákladů řízení neuplatnil.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 25. srpna 2015 Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková