79 ICm 2246/2012
č.j. 79 ICm 2246/2012-41 (KSUL 79 INS 3477/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl dne 06. 11. 2012 Mgr. Lucií Hartlovou, samosoudkyní, v právní věci žalobce: Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, adresa pro doručování: Odd. 6372-oddělení právního vymáhání retailových pohledávek, Regionální centrum Ústí nad Labem, Mírové nám. 2, PSČ 400 01, Ústí nad Labem, proti žalovanému: SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s., IČ 25466763, se sídlem Teplice, Kollárova 1879/11, PSČ 415 01, insolvenčnímu správci dlužnice Mileny anonymizovano , anonymizovano , bytem Teplice, Duchcovská 2402/30, PSČ 415 01, zastoupené opatrovnicí Alenou Michalovou, bytem Teplice, Duchcovská 1472/29, PSČ 415 01, právně zastoupenému JUDr. Janem Svobodou, advokátem, se sídlem Teplice, Kollárova 18, PSČ 415 01

o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Milenou anonymizovano , zastoupenou opatrovnicí Alenou Michalovou pohledávku ve výši 196.996,52 Kč, přihlášenou přihláškou P2 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS 3477/2012. (KSUL 79 INS 3477/2012)

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 15. 02. 2012 podala opatrovnice dlužnice Mileny anonymizovano , Alena Michalová ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem insolvenční návrh spojený s návrhem na schválení oddlužení dlužnice. V návrhu opatrovnice dlužnice uvedla, že dlužnice byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, žije v jedné domácnosti se synem, který využívá její nemoc ke svému prospěchu, vybíral jí peníze z účtu, tak to šlo až do doby, než byla zbavena způsobilosti. Celkem má 4 věřitele s více úvěry a nezvládá je platit. Pobírá pouze invalidní důchod.

Usnesením č. j. KSUL 79 INS 3477/2012-A-14 soud zjistil úpadek dlužnice Mileny anonymizovano , když sám zhodnotil, že není nutné, aby pro úkon, podání insolvenčního návrhu byl ustanovován kolizní opatrovník, či aby tento úkon byl schvalován Okresním soudem v Teplicích, jako úkon který opatrovník bez takového souhlasu nemůže učinit. Návrh na povolení oddlužení, který byl opatrovnicí podán ve prospěch dlužnice, dlužnici nemůže zatížit žádnými náklady, naopak ochrání ji před exekucemi a poskytne jí dobrodiní měsíčních splátek s možností oddlužení po pěti letech.

Insolvenční správce (žalovaný) na přezkumném jednání dne 17. 07. 2012 popřel mimo jiné i pohledávku věřitele č. 2 Česká spořitelna a.s., přihlášenou přihláškou P2, ve výši 196.996,52 Kč, co do pravosti. Žalobce přihlásil pohledávku v uvedené výši přihláškou ze dne 11. 06. 2012, která byla zapsána jako přihláška P2 s tím, že důvodem vzniku pohledávky je jednak smlouva o úvěru ze dne 23. 5. 2009, kterou žalobce uzavřel s dlužnicí a na základě této smlouvy jí poskytl částku ve výši 100.000,-Kč. Úvěrová částka byla vyčerpána 23. 05. 2009 a v současné době na tuto částku dlužnice dluží jistinu 78.378,35 Kč a 1.297,27 Kč na úrocích z prodlení a poplatcích. Další pohledávkou, kterou žalobce zahrnul do přihlášky, je částka 67.731,02 Kč, kterou dlužnice žalobci dluží na základě smlouvy o úvěru, uzavřené dne 09. 11. 2009. Tímto dnem byla dlužnici poukázána částka 70.000,-Kč. Výše jistiny v době přihlášení byla 66.020,17 Kč a výše úroku z prodlení 1.710,85 Kč, celková pohledávka tak činila 67.731,02 Kč. Jako další pohledávku věřitel uplatnil částku 28.167,95 Kč, která byla dlužnici poskytnuta na základě smlouvy o kartovém úvěru ze dne 26. 06. 2009 do výše 14.000,-Kč, přičemž ke dni přihlášení je výše jistiny 24.931,74 Kč a úrok a úrok z prodlení 3.236,21 Kč. Jako další pohledávku věřitel uplatnil ze smlouvy o poskytnutí úvěru na sporožirovém účtu na základě nabídkového dopisu po telefonu částku 21.032,55 Kč a tato částka je splatná od 05. 03. 2012.

Důvodem popření pohledávky žalovaným byla skutečnost, že pohledávky jsou vymezeny jako pohledávky, vzniklé ujednáním smlouvy o úvěru, která je pro absenci způsobilosti dlužnice k právním úkonům, absolutně neplatná. Insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 2 o tom, že jeho pohledávka byla popřena, dopisem ze dne 17. 07. 2012, který byl (KSUL 79 INS 3477/2012)

žalobci doručen 19. 07. 2012. Věřitel byl poučen, že má své právo uplatnil žalobou na určení u insolvenčního soudu do třiceti dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neuplyne dříve, než uplynutím patnácti dnů od doručení vyrozumění. Žalobce podal žalobu dne 31. 07. 2012, byla podána včas.

V žalobě žalobce tvrdí, že trvá na existenci svých řádně přihlášených pohledávek v plném rozsahu, (přičemž soudu předložil úvěrové smlouvy a čerpací doklady a rovněž tak usnesení Okresního soudu v Teplicích, podle kterého byl ustanoven dlužnici opatrovník Pavel Sýkora), a na všech předložených dokladech, čerpacích dokladech je podpis opatrovníka. Dlužnice všechny úvěry vyčerpala, získala z nich finanční plnění a jejich existenci nepopírá. Navrhl, aby soud zjistil, že přihlášené pohledávky jsou po právu co do důvodu a výše, nezajištěné a nevykonatelné. Žalobce zaplatil soudní poplatek.

Žalovaný, zastoupen advokátem, se k žalobě vyjádřil tak, že s ní nesouhlasí, protože má za to, že úvěrové smlouvy, na základě kterých žalobce přihlásil své pohledávky, jsou neplatné pro absenci způsobilosti dlužnice k právním úkonům. Podpis opatrovníka chybí jak u úvěrové smlouvy ze dne 09. 11. 2009, tak u smlouvy o poskytnutí úvěru na sporožirovém účtu na základě nabídkového dopisu ve výši 10.000,-Kč a žalovaný dále uvedl, že rozporuje pravost podpisu opatrovníka dlužnice Pavla Sýkory na všech zbývajících úvěrových smlouvách.

Žalovaný ani žalobce se nevyjádřili k výzvě soudu, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání a soud tedy jednání nenařizoval, neboť oba účastníci byli poučeni, že v případě, že se nevyjádří, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí. Soud rozhodl bez ústního jednání ve věci, a tudíž nemohl žalovaného poučit o tom, že je v důkazní nouzi, když nenabídl soudu žádné důkazy ke svému tvrzení, že podpisy opatrovníka dlužnice Pavla Sýkory nejsou pravé. Poučení podle § 118a) odst. 3 o.s.ř. je poučení pouze při jednání soudu. Pokud jednání není nařízeno, soud nemůže poučovat účastníky o tom, že dosud nenavrhli důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení. Účastníkovi řízení, který nechce, aby jednání bylo nařízeno, popř. se k němu nedostavuje, soud poučení o důkazní nouzi podle § 118aodst.3 o.s.ř., vnucovat nemusí. Soud vycházel ze skutečnosti, že žalovaný byl zastoupen advokátem, u něhož lze předpokládat znalost procesních předpisů včetně stěžejního občanského soudního řádu a navíc byl vyzván usnesením pod č.j.-33 k tomu, aby mimo jiné, označil důkazy k prokázání tvrzených skutečností. Důkazy však označeny nebyly.

Soud při svém rozhodování vycházel ze smlouvy o úvěru ze dne 23. 05. 2009 a ze žádosti o poskytnutí úvěrového produktu ze dne 23. 05. 2009. Z nich vyplynulo, že dlužnice, zastoupená svým opatrovníkem, Pavlem Sýkorou, požádala o poskytnutí úvěru ve výši 100.000,-Kč, přičemž uvedla, že její příjem je 11.273,-Kč a souhrnné měsíční platby domácnosti 884,-Kč. Na základě této žádosti byla žalobcem sepsána smlouva o úvěru, podle které se žalobce zavázal dlužnici poskytnout úvěrovou částku až do výše 100.000,-Kč, přičemž tato částka byla čerpána převodem na účet bez účelu a úhrada úroků z úvěru činila 14,03 % ročně. Úrok se počítal ze skutečné výše dosud neuhrazené jistiny úvěru denně. Dále dlužnice byla povinna podle této smlouvy zaplatit bance veškeré náklady a výdaje, které jí (KSUL 79 INS 3477/2012) vzniknou v souvislosti se smlouvou o úvěru, tedy cenu za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr ve výši 800,-Kč, cenu za správu a vedení úvěrového účtu ve výši 49,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc a roční procentní sazbu nákladů 15,52 %. Úvěr měl být splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1.877,-Kč vždy k 7. dni každého měsíce, první splátka měla být zaplacena dne 08. 06. 2009, celkový počet splátek měl být 84. V rubrice podpis žádosti o poskytnutí úvěrového produktu je podpis Pavla Sýkory s číslem občanského průkazu a datem narození včetně rodného čísla. K úvěrové smlouvě je připojeno usnesení Okresního soudu v Teplicích, podle kterého byl dlužnici ustanoven opatrovník Pavel Sýkora, když byla zbavena svéprávnosti, resp. způsobilosti k právním úkonům rozsudkem Okresního soudu v Teplicích č. j. 14 Nc 921/2006. Usnesení o opatrovnictví nabylo právní moci dne 03. 05. 2007.

Z návrhu na uzavření smlouvy o úvěru ze dne 09. 11. 2009 soud zjistil, že o tento úvěr požádala přímo dlužnice, jednalo se o úvěr do výše 70.000,-Kč, který se zavázala Česká spořitelna a.s. dlužnici poskytnout v období od 01. 11. 2009 do 15. 12. 2009. Dlužnice se zavázala splatit úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1.363,-Kč měsíčně vždy k 19. dni každého měsíce a první splátka měla být zaplacena 10. 12. 2009. Částka 70.000,-Kč byla vyplacena jednak na účet vedený na jméno dlužnice a jednak na účet č. 863156043 dne 09. 11. 2009.

Ze smlouvy o kartovém úvěrovém účtu pro fyzické osoby soud zjistil, že ji podepsal jak Pavel Sýkora, jehož totožnost byla ověřena z občanského průkazu, tak dlužnice Milena anonymizovano , dne 26. 06. 2009. Žalobce se zavázal dlužnici poskytnout úvěrovou částku 14.000,-Kč formou kartového úvěru. Dlužnice obdržela kreditní kartu č. 540718XXXXXX2672, což stvrdila svým podpisem. Z výpisu z účtu dlužnice vyplývá, že úvěr byl čerpán.

Z návrhu smlouvy o poskytnutí úvěru na sporožirovém účtu soud zjistil, že byl dlužnici poskytnut kontokorent na 10.000,-Kč. Dále žalobce soudu předložil přepis hovoru s dlužnicí, podle kterého telefonicky požádala o kontokorent, tento hovor však není opatřen datem, proto pro soud není relevantním důkazem. Žalobce soudu předložil dopis nazvaný Zařiďte si nekonečnou rezervu , přičemž tento dopis je ze dne 02. 11. 2007, seznam splátek úvěrů do 30. 06. 2012. Z přihlášky P2 soud zjistil, že žalobce přihlásil všechny dílčí pohledávky tak, jak jsou vyjmenovány v úvodu tohoto rozhodnutí a k přihlášce připojil i listiny, ze kterých soud vycházel při svém rozhodování, a jsou uvedeny výše.

Z insolvenčního spisu vyplynulo, že dlužnice všechny pohledávky vůči žalobci uvedla v seznamu svých dluhů připojeném k návrhu na schválení oddlužení a byla zbavena způsobilosti k právním úkonům rozsudkem Okresního soudu v Teplicích č. j. 14 Nc 921/2006-29 ze dne 04. 12. 2006, který nabyl právní moci 28. 12. 2006. Následně jí byl ustanoven opatrovník Pavel Sýkora usnesením Okresního soudu v Teplicích č. j. 15 P 54/2007-40 ze dne 03. 04. 2007, které nabylo právní moci 03. 05. 2007. Usnesením č. j. 15 P 54/2007-66 byl opatrovník Pavel Sýkora zproštěn funkce a soud ustanovil nesvéprávné dlužnici opatrovnicí Alenu Michalovou, toto usnesení nabylo právní moci dne 10. 02. 2012. Z kopie občanského průkazu č. 110139808 ze dne 19. 06. 2007 vyplývá, že dlužnice měla v občanském průkazu uvedeno, že je zbavena způsobilosti k právním úkonům a jejím (KSUL 79 INS 3477/2012) opatrovníkem je Pavel Sýkora od 28. 12. 2006, ovšem soudu se dlužnice prokázala občanským průkazem s jiným číslem, a to 200195616 a v tomto již uvedené, že je zbavená způsobilosti k právním úkonům, neměla.

Na základě provedených důkazů soud dospěl k následujícím závěrům. V případě smlouvy o úvěru č. 4290984893 ze dne 23. 05. 2009, o úvěr zažádal opatrovník dlužnice Pavel Sýkora, přičemž podpisy obou jsou uvedeny v žádosti ze dne 23. 05. 2009. Následně byla uzavřena smlouva o úvěru, přičemž dlužnice se žalobci prokazovala občanským průkazem, ve kterém bylo uvedeno její zbavení způsobilosti k právním úkonům, dále se jí prokázal občanským průkazem opatrovník Pavel Sýkora a ke smlouvě o úvěru bylo připojeno i usnesení Okresního soudu v Teplicích, kterým byl tento opatrovník dlužnici ustanoven. Úvěr byl čerpán, úvěrová částka byla převedena dlužnici na její účet. Bylo už jen věcí opatrovníka, zda tento právní úkon nechá schválit opatrovnickým soudem, pokud tak neučinil, byl právní úkon učiněn a smlouva o úvěru je platná. Opatrovník, pokud nejde o běžnou záležitost o nakládání s majetkem opatrovance, však potřebuje schválení tohoto právního úkonu soudem. Je tedy na dlužnici, zda bude částku od bývalého opatrovníka, svého syna požadovat. Žalobce prokázal, že úvěrová částka byla dlužnici žalobcem převedena i skutečnost, že jí dlužnice nesplácela a její výše v době podání insolvenčního návrhu.

Žalovaný rezignoval zcela na svoji procesní povinnost, navrhovat důkazy k tvrzeným skutečnostem. Týká se to zejména tvrzení, že smlouvy, které nejsou podepsány opatrovníkem, Pavlem Sýkorou. Žalovaný nesplnil svoji důkazní povinnost, když soudu nenabídl žádné důkazy, prokazující jeho tvrzení a tudíž nemohl unést důkazní břemeno. O poučovací povinnosti podle § 118a o.s.ř. soud hovoří na jiném místě tohoto rozhodnutí.

Co se týká pohledávky č. 2 ze smlouvy o úvěru č. 4404717823 ze dne 09. 11. 2009, návrh na uzavření smlouvy podepsala jen dlužnice, přičemž částka 45.869,-Kč byla převedena na splacení závazků dlužnice vůči žalobci, vyplývajících ze smlouvy o úvěru vedeném na úvěrovém účtu č. 4138572843/0800 a 24.131,-Kč bylo dlužnici poskytnuto na její běžný účet. V tomto případě soud spatřuje, že smlouva o úvěru není platná, žalobce již věděl, či mohl se dovědět o to, že je dlužnice zbavena svéprávnosti a má opatrovníka, ovšem k čerpání finančních prostředků na základě této neplatné smlouvy došlo a dlužnici se tak dostalo bezdůvodného obohacení ve smyslu ust. § 451 občanského zákoníku, které je dlužnice povinna vydat.

Smlouva o kartovém úvěru č. 048113-1381608224/0800, byla uzavřena opět opatrovníkem dlužnice, podpis dlužnice je ze dne 26. 06. 2009, kdy dlužnice měla ještě opatrovníka Pavla Sýkoru. U návrhu smlouvy o poskytnutí úvěru na sporožirovém účtu byla dlužnici tato služba nabídnuta dopisem ze dne 02. 11. 2007 a částka jí byla poskytnuta na základě telefonického rozhovoru, ale i tato částka byla dlužnici vyplacena na její účet a měla hradit splátky od 06. 11. 2009. Soud tuto smlouvu také hodnotí jako absolutně neplatnou, ale na základě ní vzniklo dlužnici bezdůvodné obohacení ve smyslu ust. § 451 občanského zákoníku a je povinna jej vydat zpět žalobci. (KSUL 79 INS 3477/2012)

Podle § 451 občanského zákoníku, kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Dlužnice nabyla majetkový prospěch na základě neplatných právních úkonů a je toto obohacení povinna vydat.

Soud žalobě ze všech shora uvedených důvodů vyhověl a o nákladech řízení rozhodl tak, že je nepřiznal žádnému z účastníků. O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 202 IZ odst. 1, podle nějž ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 06. listopadu 2012

Mgr. Lucie Hartlová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Štěpánka Heřmánková